Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

Direktoratet for ehelse ønsker innspill til utkast til standard for tjenestebasert adressering

De fleste virksomheter i helsetjenesten utveksler pasientinformasjon/samhandler elektronisk over Norsk Helsenett. Adresseringsmekanismer for informasjonen har hatt behov for revisjon, og arbeid med dette har skjedd foregående år. Legeforeningens tidligere høringssvar finner dere her: http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/-Horing---Krav-til-tjenestebasert-adressering-og-identifikatorer-ved-elektronisk-samhandling/

 

I arbeidet med standard for tjenestebasert adressering del 1 og 2 ble det avdekket behov for tydelige krav til enhetlig bruk av tjenestetyper i adresseringen. Det ble derfor valgt å utarbeide en del 3 av standarden som omhandler krav til tjenestetyper. Høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om tjenestetypene og virksomhetstypene er dekkende. Videre bes høringsinstansene vurdere om det vil være spesielt krevende å etterleve kravene i denne standarden. Det bør spesielt sees på effektivitet og pasientsikkerhet og svakheter og mangler bør helst kommenteres, og gjerne begrunnes med konkrete eksempler.

Legeforeningens svar

Legeforeningen har sendt inn høringssvar.
Les Legeforeningens svar på høringen: Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

Eirik Nikolai Arnesen
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for palliativ medisin
 • Styret Norsk foren for smertemedisin
 • Styret Norsk foren for traumatologi akutt- og katastrofemedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk militærmedisinsk forening
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk selskap for akuttmedisin
 • Styret Norsk selskap for trombose og hemostase
 • Styret Norsk trygdemedisinsk for
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Yngre legers forening

Mer om emnene