Høring - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Det nye veiledningsmaterialet er et av tiltakene i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –2017.

Veiledningsmateriellet retter seg i første rekke mot tjenesteutøvere og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester som har et ansvar for å forebygge, avdekke, avverge og følge opp personer med selvmordsatferd og personer som utsetter seg selv for selvskading. Materiellet omtaler kommunenes muligheter for å avdekke og sette i gang tidlig intervensjon og oppfølging. Det inneholder også råd og veiledning om hvordan kommunene kan organisere arbeidet internt og styrke samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Les mer på Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/selvmord-og-selvskading/horingveiledende-materiell-om-forebygging-av-selvskading-og-selvmord

Legeforeningens svar

Legeforeningen har sendt inn høringssvar.
Les Legeforeningens svar på høringen: Høringssvar - Veiledende materiell om forebygging av selvskading og selvmord

Sverre Vigeland Lerum
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

  • Styret Allmennlegeforeningen
  • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
  • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
  • Styret Norsk foren for allmennmedisin
  • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
  • Styret Norsk psykiatrisk forening
  • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening