Høring - Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov.

Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Innholdet i veilederen tar utgangspunkt i beskrivelse av utfordringer og forslag til tiltak primærhelsemeldingen, Meld.St. nr. 26 "Fremtidens primærhelsetjeneste".

Om veilederen: Veilederen retter seg først og fremst til ledere på alle nivåer i kommunen. Samhandling mellom helseforetak og kommune gjør at veilederen også har relevans for ledere og fagpersonell i spesialisthelsetjenesten. Veilederen inneholder åtte kapitler. Anbefalinger og henvisninger til krav i lov og forskrift omhandler særlig lederes ansvar for å legge til rette for at tjenestene kan gi helhetlige tilbud til personer med behov for bistand fra mange aktører. Tiltak handler i stor grad om tjenesteutvikling med vekt på operasjonalisering av krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Sekretariatet imøteser tilbakemelding på om veilederen vil kunne sette kommunene i bedre stand til å ivareta pasienter med store og sammensatte behov, evt. hva som mangler – og forslag til andre tiltak. 

Tor Carlsen
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening

Mer om emnene