Høring - innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å gjøre overtredelsesgebyr til en reaksjonsmulighet ved brudd på en rekke folkehelselover.

Overtredelsesgebyr en er en administrativ reaksjon som tilsynsmyndigheten kan gi for ulovlige forhold selv om forholdet er opphørt på reaksjonstidspunktet. De siste årene har det blitt innført lovbestemmelser om overtredelsesgebyr for brudd på regelverk innen flere samfunnsområder. For å legge til rette for best mulig etterlevelse av regelverkene på folkehelseområdet, mener departementet at det bør vurderes å utvide lovenes utvalg av reaksjonsmidler til også å omfatte overtredelsesgebyr. Departementet foreslår å innføre gebyr for overtredelser hvor dagens reaksjonsmidler ikke anses tilstrekkelige til å reagere effektivt og hensiktsmessig og derfor heller ikke har den nødvendige preventive effekten for å sikre etterlevelse av regelverket. Forslaget gjelder for følgende lover: Alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, matloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven.

I tillegg til forslagene om overtredelsesgebyr, inneholder høringsnotatet forslag om følgende:
- Innføring av tvangsmulkt i atomenergiloven
- Endring av tvangsmulktbestemmelsen i strålevernloven
- Endring i alkohollovens skjenketider når det gjelder bransjeinterne prøvesmakinger
- Klargjøring av ansvaret for tilsyn med forbudet mot alkoholreklame på Svalbard
- Endring av hjemmel for beslag og destruksjon i tobakksskadeloven

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---innforing-av-overtredelsesgebyr-mv.-i-flere-lover-med-folkehelseformal-mv/id2554671/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%C3%B8ringer-26.05.2017

Julie Kalveland
Samfunnspolitisk avdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk medisinstudentforening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening

Mer om emnene