Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten

Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt satsningsområdet "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten". To rapporter sendes nå på høring til alle organisasjonsledd i Legeforeningen.

Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt satsningsområdet "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten". Ved landsstyremøtet i 2016 la satsningsområdet frem en rapport og anbefalinger om styrking av formell lederkompetanse hos leger i primærhelsetjenesten, og et samarbeid med Universitetet i Oslo om ledelseskurs for allmennleger. Satsningsområdet har arbeidet videre mot landsstyremøtet i 2017 og har utarbeidet to rapporter – "Pasientens primærhelsetjeneste må ledes" og "Fastlegen som helsetjenestens portner". Disse rapportene skal diskuteres på landsstyremøtet i Ålesund (30. mai til 1. juni) og sendes nå på høring til alle foreningsledd.

Om rapportene:
Begge rapportene innledes med oppsummerende sammendrag.

I "Fastlegen som helsetjenestens portner" presenteres Legeforeningens forslag til en modernisert portnerrolle over seks sider først i rapporten. Her drøftes nye måter å samhandle på mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten, og mellom fastlegen og andre aktører i kommunen, foruten tiltak for å styrke lege-pasient kontinuiteten. Deretter følger korte sammendrag av ekspertbidragene, før disse bidragene gjengis i sin helhet. Professor Anders Grimsmo har skrevet om portnerrollen i et pasient- og kvalitetsperspektiv, mens førsteamanuensis Geir Godager og Professor Tor Iversen har skrevet om portnerrollen i et helseøkonomisk perspektiv, med særlig fokus på betydningen av diagnostisk presisjon.

I "Pasientens primærhelsetjeneste må ledes" presenteres Legeforeningens politikk i kortform på om lag to sider først i rapporten. Deretter følger en mer omfattende beskrivelse av norsk primærhelsetjeneste og Legeforeningens politikk, før professor Jan Frichs ekspertbidrag om ledelse av kommunens medisinske tilbud i et ledelsesteoretisk perspektiv.

Rapportene danner grunnlaget for Legeforeningens politikk på feltet. Sekretariatet imøteser alle innspill, men ber foreningsleddene særlig kommentere følgende:

- Stiller din forening seg bak det politiske budskapet i rapportene, og er budskapet presist nok formulert?
- Hva er din forenings holdning til medisinskfaglig ledelse formalisert inn i kommunens ledelseslinje?
- Hvordan ser din forening at kommuneoverlegens rolle vil være i fremtiden?
- Hvordan ser din forening på utvikling av fastlegens portnerrolle i fremtidens helsetjeneste?

Sverre Vigeland Lerum
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

 • Regionsutvalg Midt-Norge Legeforeningen
 • Regionsutvalg Nord-Norge Legeforeningen
 • Regionsutvalg Sør-Øst Legeforeningen
 • Regionsutvalg Vest Legeforeningen
 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Eldre lægers forening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk flymedisinsk forening
 • Styret Norsk foren for allergologi/immunpat
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for håndkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for intervensjonsradiolog
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for Maritim Medisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for palliativ medisin
 • Styret Norsk foren for pediatrisk radiologi
 • Styret Norsk foren for reumakirurgi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk foren for smertemedisin
 • Styret Norsk foren for traumatologi akutt- og katastrofemedisin
 • Styret Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk forening for thoraxradiologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk idrettsmedisinsk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk medisinstudentforening
 • Styret Norsk militærmedisinsk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nevroradiologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for akuttmedisin
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk selskap for trombose og hemostase
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk trygdemedisinsk for
 • Styret Norsk urologisk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening
 • Styret Yngre legers forening

Mer om emnene