Høring – Revidert EPJ-standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

Direktoratet for e-helse har sendt på høring utkast til revidert EPJ-standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven.

EPJ-standarden ble utarbeidet i 2008 og legger til rette for at systemleverandører kan implementere enhetlig og strukturert dokumentasjon av vedtak om tvang i elektroniske pasientjournalsystemer som er i tråd med lovverk og beste praksis. Dette vil bidra til at dokumentasjonen kan gjenbrukes for blant annet tvangsprotokoller, utskrift av vedtaksskjema til pasient, oversikt over institusjoners bruk av tvang og for rapportering til NPR.

Kapitlene 4, 5 og 6 i standarden inneholder krav til funksjonalitet i EPJ-system i det psykiske helsevernet. Beskrivelsen av hvert enkelt vedtak består av to deler beskrevet i hvert sitt underkapittel. Den første delen viser hvilke opplysninger som skal registreres når det fattes et vedtak, mens den andre delen viser hvordan disse opplysningene skal skrives sammen med faste tekster om klagerett mv. Kapittel 7 inneholder tekniske krav til registrering av vedtakene.

Høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om systematikken i vedtakene fremstår pedagogisk hensiktsmessig og om standarden på en god måte kan erstatte dagens papirbaserte tvangsprotokoller. Direktoratet ønsker også innspill på om det er vilkår/ lovkrav som standarden ikke tar høyde for.

Eirik Nikolai Arnesen
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

  • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
  • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
  • Styret Norsk psykiatrisk forening
  • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening

Mer om emnene