Invitasjon til høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

Legeforeningen har mottatt høring fra Folkehelseinstituttet om ny nasjonal veileder for håndhygiene.

Om høringen: Folkehelseinstituttet har i samarbeid med landets fire kompetansesentre for smittevern og nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienes dag 5. mai, utarbeidet utkast til ny nasjonal veileder for håndhygiene.

Veilederen er ment for bruk i sykehus, i sykehjem, utdanningsinstitusjoner (medisinske fakulteter, sykepleierhøgskoler, hjelpepleierutdanningen osv), innen psykiatri og andre helseinstitusjoner. Prinsippene i veilederen kan også brukes i hjemmebaserte helsetjenester, klinikker, legekontor, tannlegekontorer og helsestasjoner.

Viktig informasjon om prosessen: Folkehelseinstituttet sendte utkast til Nasjonal veileder for håndhygiene på høring 1. april med frist 17. april. Legeforeningen ga tilbakemelding til Folkehelseinstituttet om at den knappe høringsfristen ikke gjorde det mulig for Legeforeningen å gi et svar som var forankret blant medlemmene og derfor avstod fra å svare. Folkehelseinstituttet ga Legeforeningen anledning til å komme med innspill før veilederen publiseres som e-bok høsten 2016. Eventuelle endringsforslag vil da kunne innarbeides før publiseringen av e-boken.  

Les om høringen: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Area_7064&Main_6157=6263:0:25,6493&MainContent
_6263=7064:0:25,6493&Area_7064=6178:118392::0:7065:1:::0:0


De høringsinstansene som allerede har svart Folkehelseinstituttet direkte (innen deres frist 17. april) anmodes om å sende kopi av sitt høringssvar til Legeforeningen.

Legeforeningens svar

Legeforeningen har sendt inn høringssvar.
Les Legeforeningens svar på høringen: Høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

Audun Fredriksen
Medisinsk fagavdeling

Husk: Du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg kan laste opp høringssvar. Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Medisinsk forening for intellektuell utviklingshemning (psykisk utviklingshemning) og habilitering
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk flymedisinsk forening
 • Styret Norsk foren for allergologi/immunpat
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for håndkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for intervensjonsradiolog
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for Maritim Medisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for palliativ medisin
 • Styret Norsk foren for pediatrisk radiologi
 • Styret Norsk foren for reumakirurgi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk foren for smertemedisin
 • Styret Norsk foren for traumatologi akutt- og katastrofemedisin
 • Styret Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk forening for thoraxradiologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk idrettsmedisinsk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk militærmedisinsk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nevroradiologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for akuttmedisin
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk trygdemedisinsk for
 • Styret Norsk urologisk forening
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Yngre legers forening