Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

 

Akademikerne
 
 
Det vises til e-post av 3. januar 2006 til Akademikernes medlemsforeninger vedrørende Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling.

Legeforeningen mener det er viktig med regler om varsling og vern av varslere og støtter lovforslaget, dog med følgende merknader:

Vedrørende forslagets § 2-5 (2)
Legeforeningen oppfatter forslaget dit hen at det innbefatter en form for hovedregel som bygger på at kritikkverdige forhold i første omgang bør tas opp internt i virksomheten, jf også indirekte forslagets § 2-5 (2) bokstav c. Særlig av pedagogiske hensyn bør dette fremheves klarere i lovteksten. Intern varsling er viktig mht å kunne gi anledning til å få rettet forholdene. I forarbeidene til helsepersonelloven § 17 (bestemmelse om varslingsplikt) fremgår det klart at kritikkverdige forhold først skal tas opp internt, ved nærmeste leder, se nedenfor vedrørende merknader om helsepersonelloven § 17.

Vedrørende helsepersonelloven § 17
Legeforeningen finner grunn til å minne om at helsepersonell har en varslingsplikt til tilsynsmyndigheten, der det foreligger informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet, jf helsepersonelloven § 17. Temaet er kort berørt i rapporten s 40.

Også etter helsepersonelloven må det innfortolkes et vern mot represalier fra arbeidsgivers side mot rettmessige ytringer. Det kan således oppstå tilfeller hvor en melding om kritikkverdige forhold, kan omfattes av både helsepersonelloven § 17 og forslagene til nye regler i arbeidsmiljøloven. Spørsmålet er hvordan slike tilfeller skal vurderes.

Legeforeningen er av den oppfatning at også helsepersonell som melder fra om kritikkverdige forhold til tilsynsmyndigheten må være vernet av det alminnelige vernet som forslaget legger opp til. Tilfredsstiller meldingen til tilsynsmyndigheten kravene i de nye bestemmelsene, se forslaget § 2-5, må helsepersonellet få det vern mot gjengjeldelser som følger av de nye bestemmelsene, se forslaget § 2-6.

Det kan også bemerkes at det ikke helt kan utelukkes at det ulovfestede vernet mot represalier som må sies å måtte innfortolkes i helsepersonelloven § 17 om varslingsplikt, i særegne tilfeller kan strekke lenger enn vernet etter de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I slike tilfeller må vernet etter § 17 fortsatt gjelde. Det minnes om at der det oppstår fare for pasienters sikkerhet, har helsepersonellet ikke bare en rett, men også plikt, til å melde fra. Dette kan få betydning for rettmessigheten av varslingen i grensetilfeller. Plikten gjør at det f.eks. kan tenkes at det må meldes fra på et tidligere tidspunkt enn det som er naturlig etter de nye bestemmelsene. For de aller fleste tilfeller vil imidlertid det lovfestede vernet etter de nye bestemmelsene være tilstrekkelig.

Vedrørende rapportens pkt 3.3 s 17 om bevishensyn
I rapporten pkt 3.3 s 17 fremgår:

"Bevishensyn kan tale for å avgrense mot en del uformelle sanksjoner i spørsmålet om rettslige reguleringer. Det kan også være grunn til å avgrense mot reaksjoner som ikke er en direkte negativ reaksjon på ytringen (dvs. ikke har pønal karakter), for eksempel i de tilfeller der arbeidsgiver ved en senere anledning ikke ønsker å satse på en arbeidstaker som utad har uttalt seg i strid med virksomhetene kjerneverdier."

Det synes noe vanskelig å se rekkevidden av dette. Det bør imidlertid være klart at forslagets § 2-6 må forstås slik at enhver reaksjon fra arbeidsgiver på en ytring som er i samsvar med meldereglene etter forslaget § 2-5, må medføre at arbeidstaker er vernet mot både direkte og indirekte tiltak som er en følge av ytringen. Dersom det er årsakssammenheng mellom en rettmessig ytring og manglende satsning på en arbeidstaker, må dette omfattes av forslagets § 2-6.

Vedrørende anonym varsling
Anonym varsling er berørt i rapporten, særlig i relasjon til tilsynsmyndigheter, se pkt 4.8.3 s 103. Arbeidsgruppen konkluderer med at dette spørsmålet bør vurderes nærmere innenfor de enkelte tilsyns- og rettsområder.

Legeforeningen mener at det bør vurderes nøyere om det skal inntas egne regler om anonym varsling. Man kunne også tenke seg en rett til anonymitet ved varsling til tillitsvalgte og/eller verneombud ("intern varsling"). I hvert fall bør rett til anonymitet ved varsling til tillitsvalgte vurderes i forbindelse med det videre lovarbeidet. Legeforeningen er kjent med at varsling via tillitsvalgte er en relativt alminnelig måte å ta opp kritikkverdige forhold innenfor helsesektoren.

Vedrørende evaluering av bestemmelsene
Bestemmelsene som er foreslått forsterker ytringsfrihet samtidig som det gir et vern for "varslerne". Legeforeningen er likevel bekymret for at vernet kan være illusorisk. Det vil derfor være viktig å holde nøye øye med hvorledes bestemmelsene virker i praksis.

Legeforeningen vil foreslå at departementet sammen med partene i arbeidslivet evaluerer bestemmelsene i løpet av 2-3 år. Kunnskap om hvordan meldere blir behandlet er viktig, særlig mht om bestemmelsene bør endres.


Med hilsen
Den norske lægeforening

Terje Vigen
generalsekretær

Anne Kjersti Befring
kst forhandlingsdirektør  

Saksbehandler: Frode Solberg