2016

search

Periode

  • År: Måned:

28 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Nasjonal faglig retningslinje om demens

Høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

Høring - Regelråd for næringslivet

Høring - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høring - forslag til endringer i forskrifter til forlketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege

Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Høringsuttalelse - krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høring - Farmakogenetiske undersøkelser

Høring - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Høring - Om forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Tilleggshøring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - overgangsregler for helseattest

Høring - Nasjonal faglig retningsline for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0-3 år)

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Høring - om Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen

28 sider. Side 1 av 2