Tilleggshøring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - overgangsregler for helseattest

Vegdirektoratet  

Deres ref.:

15/201960-49

Vår ref.:

11/3960

Dato:

28.04.2016

Tilleggshøring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - overgangsregler for helseattest  

I høringsbrevet til Vegdirektoratet 13. mars 2015 støttet Legeforeningen forslaget til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav, og beskrev det nye forslaget som betraktelig bedre enn det eksisterende regelverket. Legeforeningen understreket i brevet at det var svært ønskelig at utarbeidelsen av ny helseattest til de nye helsekravene førte frem til en modul med elektronisk beslutningsstøtte med integrasjon mot EPJ (elektroniske pasientjournalsystem).  

Legeforeningen støtter prinsippet om en overgangsordning som foreslått fra Vegdirektoratet, men er kritisk til iverksettelsestidspunkt.  

Legeforeningen har hatt god kommunikasjon med Helsedirektoratet i utarbeidelsen av de nye helsekravene, og opplever samarbeidet som fruktbart. De fleste av landets leger er medlemmer av Legeforeningen og fagmiljøene i foreningen har vist stort engasjement for arbeidet med de nye helsekravene. Det har derfor vært knyttet positive forventninger til at det nye helseattestskjemaet ville bli et godt arbeidsverktøy for de behandlere som nå er forventet å gjøre et mer omfattende sakkyndigarbeid i førerkortsaker, og med betydelig innskrenket rom for pasientene til å fremføre anke/klage på det medisinske skjønn enn tidligere.  

Slik det framgår av høringsbrevet til Vegdirektoratet, skal nytt reglement og ny helseattest trå i kraft 1. juli 2016. Legeforeningen vil uttrykke overraskelse over at endringene innføres uten at nytt skjema for helseerklæring har vært på høring og deretter justert og pilotert. Ny førerkortforskrift og ny helseerklæring som speiler endrede helsekrav er et viktig arbeid for trafikksikkerheten, men det krever en hensiktsmessig iverksettelse. Nytt skjema for helseerklæring bør utvikles i samarbeid med berørte fagmiljøer. Det vil sikre at de medisinskfaglige vurderingene som danner grunnlaget for anbefaling om førerevne harmonerer med helsekravene. Dette vil styrke førerkortsøkeres rettsikkerhet og gi mer hensiktsmessig ressursbruk i helsetjenesten og statsforvaltningen.  

Det er for øvrig noe uklart for oss hvordan forvaltningsmessige prosesser, herunder klagehåndtering, er tenkt gjennomført.  

Legeforeningen kan ikke se at tilstrekkelig prosess for å utvikle og pilotere nytt skjema slik at det er både velegnet og tilgjengelig til 1. juli 2016 er mulig, og ber om å bli involvert i det videre arbeidet.  

Med hilsen
Den norske legeforening

Marit Hermansen
president

Bjarne Riis Strøm
fungerende generalsekretær

                                                                                                

Høringsgrunnlag

Les om bakgrunnen for Legeforeningens uttalelse