LEFO kommenterer ny forskning

På denne siden finner du blant annet kommentarartikler til seksjonen "Legelivet" i Tidsskrift for Den norske legeforening, bokanmeldelser o.l. - og annen forskningsformidling som ikke er samlet i LEFOs publikasjonsdatabase.
I søkeboksen kan du søke på emneord, forfatternavn og/eller årstall. 

search

Periode

  • År: Måned:

121 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Trenger medisinsk pedagogisk praksis en real overhaling?

– En ny guide gir forslag til hvordan en kan optimalisere læringssituasjonen for studenter i praksis og skape trygge, kompetente klinikere, skriver LEFOs stipendiat Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 14/2019.

Den sosiale gradienten på legekontoret

 – Studier tyder på at det er sosiale forskjeller i tilgangen til spesialisthelsetjenester i Norge. Kan dette skyldes kommunikasjon mellom pasient og lege? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 12/2019.

Legegenerasjoner

 – Et møte med min families fortid gir grunnlag for refleksjoner om legerollen i stadig endring, skriver seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 11/2019.

Legers jobbtilfredshet – utfordringer og muligheter

– Å kunne gi god pasientbehandling er den viktigste faktoren for legers jobbtilfredshet. Da kan det bli frustrerende med stadig mer fokus på budsjett og behandlingskvantitet, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Baathe i Tidsskriftets utgave nr. 10/2019.

Hva tenker pasienten om legens helse?

– I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 6/2019.  I sin kommentaratikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 552) presenterer hun en ny kanadisk studie, og sammenholder den med andre studier som har undersøkt sammenhengen mellom legers helse og jobbtilfredshet og kvaliteten på pasientbehandlingen.

Hvorfor velger mannlige og kvinnelige leger ulike spesialiteter?

– Er det for lite oppmerksomhet rundt kjønnsforskjeller i medisinsk utdanning? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 4/2019.

Legers ansvar for pasienten jorden

– Hvor mye av ansvaret bør legene bære? spør seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 3/2019.

Sykefravær smitter

– Skifte av fastlege påvirker ikke bare pasientens sykefravær, men også sykefraværet til pasientens kolleger, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 2/2019.

Lærums antilærebok

I Tidsskriftets utgave nr. 20/2018 har LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland anmeldt Ole Didrik Lærum (red.) sin siste bok Verken syk eller frisk. Sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var.

Arbeid i juledagene

– Mange er på jobb i juledagene, enten av plikt eller eget valg. Men hvordan har legene det på jobb, og hvilke pasienter møter de på sykehus og legevakt de dagene? spør LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 20/2018.

Hva betyr legers arbeidssituasjon for kvalitet i pasientbehandligen?

– Når legeyrket går fra å ses på som en livsstil mot å ses på som en jobb, trenger vi å diskutere vår forståelse av denne nye legeprofesjonen, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Overlegens temautgave om sykehuslegenes arbeidsforhold. 

Motivasjon for endring

– Hva motiverer engasjement i endringsprosesser; bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? spør LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 18/2018.

Resident

– Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge leger en følelse av utilstrekkelighet, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 17/2018.

– Derfor er jeg lege

– Ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad har tilbud for leger som sliter, sier Karin Isaksson Rø. I videointervjuet som er publisert på YouTube, Søk hjelp før du er utbrentdeler LEFOs instituttsjef erfaringer fra sin mangeårige rådgivningsvirksomhet ved Villa Sana, foruten å presentere forskningen i regi av Legeforskningsinstituttet.

Bidrar styringssystemet til gode prioriteringer?

– I atferdsøkonomien brukes begrepet begrepet "valgarkitektur" som navn på strukturer som danner skranker og føringer for de valgene vi gjør, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 14/2018.

Veilederordningen – nært eller fjernt fra mentorordninger?

– Hvorfor er veiledning viktig i spesialistutdanningen, og hvordan kan den bli en ressurs for leger i spesialisering? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 12/2018.

Artikkel om verdibasert helsetjeneste høster anerkjennelse

Artikkelen "Value-based healthcare as a trigger for improvement initiative" (Nilsson K, Bååthe F, Erichsen Andersson A, Sandorff M, Leadersh Health Serv 2017; 30: 364-77) er blant forleggerens mest leste i år.

Legen som nyttig idiot

– Legene bør unngå situasjoner der underskriften er viktigere enn kompetansen, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.

Mobbing blant leger i Norge

– Forekomsten av opplevd mobbing fra kolleger eller overordnede har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå i perioden 1993-2014/15, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 11/2018.

Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien

– Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer, kommenterer LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland og medforfattere i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.

121 sider. Side 1 av 7