LEFO kommenterer ny forskning

På denne siden finner du blant annet kommentarartikler til seksjonen "Legelivet" i Tidsskrift for Den norske legeforening, bokanmeldelser o.l. - og annen forskningsformidling som ikke er samlet i LEFOs publikasjonsdatabase.
I søkeboksen kan du søke på emneord, forfatternavn og/eller årstall. 

search

Periode

  • År: Måned:

117 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Hva tenker pasienten om legens helse?

– I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 6/2019. 

Hvorfor velger mannlige og kvinnelige leger ulike spesialiteter?

– Er det for lite oppmerksomhet rundt kjønnsforskjeller i medisinsk utdanning? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 4/2019.

Legers ansvar for pasienten jorden

– Hvor mye av ansvaret bør legene bære, spør seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 3/2019.

Sykefravær smitter

– Skifte av fastlege påvirker ikke bare pasientens sykefravær, men også sykefraværet til pasientens kolleger, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 2/2019.

Lærums antilærebok

I Tidsskriftets utgave nr. 20/2018 har LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland anmeldt Ole Didrik Lærum (red.) sin siste bok Verken syk eller frisk. Sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var.

Arbeid i juledagene

– Mange er på jobb i juledagene, enten av plikt eller eget valg. Men hvordan har legene det på jobb, og hvilke pasienter møter de på sykehus og legevakt de dagene? spør LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 20/2018.

Hva betyr legers arbeidssituasjon for kvalitet i pasientbehandligen?

– Når legeyrket går fra å ses på som en livsstil mot å ses på som en jobb, trenger vi å diskutere vår forståelse av denne nye legeprofesjonen, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Overlegens temautgave om sykehuslegenes arbeidsforhold. 

Motivasjon for endring

– Hva motiverer engasjement i endringsprosesser; bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? spør LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 18/2018.

Resident

– Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge leger en følelse av utilstrekkelighet, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 17/2018.

– Derfor er jeg lege

– Ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad har tilbud for leger som sliter, sier Karin Isaksson Rø. I videointervjuet som er publisert på YouTube, Søk hjelp før du er utbrentdeler LEFOs instituttsjef erfaringer fra sin mangeårige rådgivningsvirksomhet ved Villa Sana, foruten å presentere forskningen i regi av Legeforskningsinstituttet.

Bidrar styringssystemet til gode prioriteringer?

– I atferdsøkonomien brukes begrepet begrepet "valgarkitektur" som navn på strukturer som danner skranker og føringer for de valgene vi gjør, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 14/2018.

Veilederordningen – nært eller fjernt fra mentorordninger?

– Hvorfor er veiledning viktig i spesialistutdanningen, og hvordan kan den bli en ressurs for leger i spesialisering? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 12/2018.

Artikkel om verdibasert helsetjeneste høster anerkjennelse

Artikkelen "Value-based healthcare as a trigger for improvement initiative" (Nilsson K, Bååthe F, Erichsen Andersson A, Sandorff M, Leadersh Health Serv 2017; 30: 364-77) er blant forleggerens mest leste i år.

Legen som nyttig idiot

– Legene bør unngå situasjoner der underskriften er viktigere enn kompetansen, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.

Mobbing blant leger i Norge

– Forekomsten av opplevd mobbing fra kolleger eller overordnede har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå i perioden 1993-2014/15, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 11/2018.

Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien

– Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer, kommenterer LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland og medforfattere i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.

Fler utmattade läkare – vad göra? / More exhausted doctors – what to do?

– Finns det lärdomar att dra från den "burnout-epedemi" som rapporteras hos läkare i USA, spør LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr 8/2018.

Båt, fyrlykt eller fly?

– Når faren er stor for å gå seg vill i jungelen av teori i forskning, kan bruk av metaforer være nyttige ankerpunkt, skriver LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 6/2018.

Kan spesialitetsvalg påvirkes av arbeidskultur?

– I fokuseringen på seksuell trakassering er det viktig å ikke glemme faren for andre diskriminerende mekanismer i legers arbeidshverdag, skriver LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 4/2008.

Verdikonflikter, rollekonflikter og profesjonell atferd

 – Etiske dilemmaer er uunngåelige i medisinsk praksis, og hverdagsdilemmaer kan være vel så viktige som de mer sjeldne, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 2/2018.  

117 sider. Side 1 av 6