Forskning i legenes spesialistløp

– I norsk helsetjeneste er mye av det viktigste kunnskapsgrunnlaget basert på forskning. Tilrettelegges det godt nok for forskning i legenes spesialistløp? spør LEFOS rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftet nr. 20/2017.

Birkelis kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1625) kan leses i fulltekst her.