Hva tenker pasienten om legens helse?

– I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 6/2019.  I sin kommentaratikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 552) presenterer hun en ny kanadisk studie, og sammenholder den med andre studier som har undersøkt sammenhengen mellom legers helse og jobbtilfredshet og kvaliteten på pasientbehandlingen.

Karin Isaksson Røs kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekstversjon her.