Stress kan påvirke pasientbehandlingen

– Stress på arbeidsplassen kan føre til dårligere behandling av pasienter. Dette rapporterer leger i en studie fra Tyskland, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftet nr. 16/2017.

Rostas kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1224) kan leses i fulltekst her.