1994

search

Periode

  • År: Måned:

2 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Legers arbeidstid / Physicians´ working hours

Hofoss D, Gjerberg E. Tidsskr Nor Laegeforen 1994; 114: 3059-63.

Legekårsundersøkelsen. Responsen på spørreskjemaundersøkelsen / A study of the medical society. The response to questionnaire survey

Aasland OG, Falkum E. Tidsskr Nor Laegeforen 1994; 114: 3052-8.

2 sider. Side 1 av 1