1995

search

Periode

  • År: Måned:

12 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Kan man dø av mangel på autonomi?

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 3847.

Female and male leaderships: Lesson from Norwegian doctors

Hofoss D, Gjerberg E. Cah Socio Démo Méd 1995; 35(1): 53-72.

De offentlige legene - fra krigen og rettsoppgjøret / Publicly employed doctors - experience from the war years and the post-war judicial process

Schiøtz A / Schiotz A. Tidsskr Nor Laegeforen 1995; 115(30): 3757-64.

Legekårsundersøkelsen i Norge / Study on physicians´ conditions in Norway

Aasland OG. Nord Med 1995; 110: 65-7.

Har kjønn betydning for om legen blir spesialist? En analyse av spesialiseringsgrad blant kvinnelige og mannlige leger / Is gender of significance for specialization of physicians? An analysis of specialization degree among female and male physicians

Gjerberg E, Hofoss D. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115(10): 1253-7.

Pasientautonomi. Nyttig eller utopisk prinsipp i klinisk praksis? / Patient autonomy. A useful or Utopian principle in clinical practice

Førde R /Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1995;115:2568-70.

Legekårsundersøkelsen lever i beste velgående!

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2176.

Heavy drinking in the restaurant business: the role of social modelling and structural factors of the work-place

Kjærheim K, Mykletun R, Aasland OG, Haldorsen T, Andersen A. Addiction 1995 Nov; 90(11):1487-95.

Legen – samfunnspoliti eller pasientvenn?

Førde R, Aasland OG. Aftenposten (morgenutgave) 30.11.1995.

Repetisjon og privatisteksamener – veien til det medisinske studium / Repetition and private exams – the road to medical studies

Repetisjon og privatisteksamener – veien til det medisinske studium. Omfang, finansiering og sosiale konsekvenser ved poengsamling til medisinstudiet i Norge / Repetition and private exams – the road to medical studies. Extent, financing and social consequences of collecting of grades for medical studies in Norway. Wiers-Jensen J, Vaglum P, Ekeberg Ø. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2659-62.

Alkohol – mer enn vin til maten / Alcohol – more than wine with meals

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2757-8.

Propillekjørere / Pill-taking drivers

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 198-9.

12 sider. Side 1 av 1