1997

search

Periode

  • År: Måned:

25 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Arbeidsforholdenes betydning for anbefaling av legeyrket blant leger med sykehusbasert spesialitet / Significance of working conditions of hospital specialists whether or not to recommend a medical career

Landvik T, Aasland OG, Botten G. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 4371-4.

The ethics of euthanasia - attitudes and practice among Norwegian physicians

Førde R / Forde R, Aasland OG, Falkum E. Soc Sci Med 1997; 45,(6) 887-92.

Medisinsk avslutning av liv. Er legenes holdninger forskjellige fra befolkningens? / Ending life by medical means. Different attitudes among physicians than in the general population?

Førde R /Forde R, Aasland OG, Nilsen TH. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1135-7.

Kommende legers karriereplaner - Ambisjonsnivå og spesialiseringsplaner blant medisinstudenter / Career plans of future physicians. Level of ambition and plans for specialization among medical students

Wiers-Jenssen J, Vaglum P, Ekeberg Ø. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 2807-11.

Anerkjennelse for godt legearbeid - en mangelvare? Positive feedback for good medical work – a short supply commodity?

Hofoss D, Falkum E, Gjerberg E. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1094-8.

Norske leger - velstående og velansette, men ikke spesielt lykkelige / Norwegian doctors - affluent and reputed, but not particularly contented

Hofoss D. Nord E. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 3476-81.

Leger som røyker. En undersøkelse av norske legers røykevaner og levevaner / Physicians who smoke. A survey of smoking habits and life style of Norwegian physicians

Aasland OG, Nylenna M. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 332-7.

Epidemiologi og folkehelse - nyttig redskap eller trussel? / Epidemiology - useful tool or a problem?

Nordhagen R, Førde R /Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1799-1803.

Dietary habits among Norwegian physicians

Sandstad B, Solvoll K, Drevon CA. Scand J Nutr 1997; 1: 23-6.

Krigen mellom lege og pasient

Førde R / Forde R, Aasland OG. Dagbladet 10.6.1997. 

Health complaints and job stress in Norwegian physicians: the use of an overlapping questionnaire design

Aasland OG, Olff M, Falkum E, Schweder T, Ursin H. Social Science and Medicine 1997; 45(11): 1615-29.

Norske leger og alternativ medisin. Kunnskaper, holdninger og erfaringer / Norwegian physicians and alternative medicine. Knowledge, attitudes and experiences

Aasland OG, Borchgrevink CF, Fugelli P. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 2464-8.

Legers arbeidsmiljø i sykehus og i helsetjenesten for øvrig

Aasland OG. I: Guldvog B. (Ed.) Helsepersonellets arbeidsmiljø og jobbtilfredshet.
HELTEF, 1997, 68-84.

Utenlandske leger ved norske sykehus / Foreign physicians in Norwegian hospitals

Aasland OG, Javo C, Larsen A. Tidsskr Nor Lægeforen, 1997; 117: 4246-9.

Eliteleger og grasrotleger - en økende konflikt? / Elite physicians and grass-root doctors -- an increasing conflict?

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 920.

Learning medical practice

Akre V, Ludvigsen SR. Journal of Nordic Educational Research 1997; 17: 152-9.

Hvordan læres medisinsk praksis? - En kvalitativ studie av legers oppfatning av egne læringsprosesser / How to learn medical practice? A qualitative study of physicians´ perception of their own learning processes

Akre V, Ludvigsen SR. Tidsskr Nor Laegeforen 1997; 117: 2757-61.

Når leger blir syke. Vanskelige valg / When physicians become ill. Difficult choices

Christie VM, Ingstad B. Tidsskr Nor Laegeforen 1997; 117: 1286-9.

The communication atmosphere between physician colleagues: competitive perfectionism or supportive dialogue? A Norwegian study

Akre V, Falkum E, Hoftvedt BO, Aasland OG. Soc Sci Med 1997; 44, (4): 519-26.

Legemangel, svangerskaps- og omsorgspermisjoner. Legekårsundersøkelsen 1993 / Shortage of physicians, leave of absence because of pregnancy and child care. A survey of physicians 1993

Eskeland M, Knutsen SF, Forsdahl A. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 520-3.

25 sider. Side 1 av 2