1999

search

Periode

  • År: Måned:

21 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Alkohol og det gode liv - solidaritet eller marked? / Alcohol and the good life--solidarity or the market?

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1073.

Intubasjonsopplæring på avlidne nyfødde - kva meiner foreldra? / Intubation training on the deceased newborn--parents´ opinion?

Garnes MK, Vassbø K, Førde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119 (1): 39-41.

Det medisinske parløpet / Physicians married to psysicians

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 2452.

Hva former befolkningens oppfatninger om helse og sykdom? / What shapes people´s notions of health and illness?

Falkum E, Larsen Ø / Larsen O. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4488-91.

Helse, medisin og befolkningsutvikling i Norge / Health, medicine and population development in Norway

Falkum E, Larsen Ø / Larsen O. Tidsskr Nor Lægeforen 1999;119(30): 4482-7.

Humanisme på skråplanet

Aasland OG. Dagbladet 4.3.1999.

Utbrent" - motebegrep med uklart innhold

Falkum E. Aftenposten (morgenutgave) 26.7.1999.

Asylets historie - historien om "den store innesperringen"? / The history of the asylum--the history of "the great confinement"?

Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119 (30): 4519-23.

Tidsskriftets leserundersøkelse 1999 / Reader survey of the Journal of the Norwegian Medical Association 1999

Aasland OG, Nylenna M. Tidssk Nor Lægeforen 1999;119(17):2482-6.

Kontraktsvalg, tjenesteproduksjon og stabilitet i allmennlegetjenesten / Choice of contracts, production of services and stability in primary health care

Grytten J, Skau I, Sørensen RJ, Aasland OG. Forskningsrapport nr. 10/1999, Handelshøyskolen BI, 1301 Sandvika.

Bruker leger for lang tid på å spesialisere seg? / Do doctors use too much time for post-graduate education (specialisation)?

Gjerberg E, Aasland OG. En undersøkelse av utdanningens varighet, utdanningsforhold og motiver for valg av spesialitet blant leger som ble godkjent spesialist i Norge i 1996-1997. Arbeidsrapport fra Legeforeningens forskningsinstitutt, etter oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet / A survey of duration, conditions and motives for choice of specialty amon doctors who became licensed specialists in Norway in 1996-97. Report from The Resarch Institute.

Female medical leadership: cross sectional study

Kværner K / Kvaerner K, Aasland, OG, Botten GS. BMJ 1999; 7176 (1):91-94.

Den moderne legerollen: Å gjenopprette balansen mellom hjerne og hjerte

Aasland OG. Omsorg 1999;(1):28-30.

Tre legegenerasjoner gjennom ett århundre

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4591-4.

Physician in conflict: a survey study of individual and work-related characteristics

Skjørshammer M / Skjorshammer M, Hofoss D. Scand J Caring Sci 1999;13: 211-216.

Endring i medisinstudenters karrierepreferanser under første del av studiet / Changes in career plans of medical students during the first half of medical school

Wiers-Jenssen J, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 2858-64.

Pasientfridom og lege-pasient-forholdet / Patient rights and the physician-patient relationship

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1467-70.

Holdninger til behandling av ekstremt premature barn ved norske føde- og barneavdelinger / Attitudes towards treatment of extremely premature infants in Norwegian obstetric and pediatric departments

Kvestad E, Lunde K, Markestad TJ, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 3015-3018.

Self-criticism, dependency and depressive symptoms in a nationwide sample of Norwegian physicians

Vaglum P, Falkum E. Journal of Affective Disorders 1999;52(1-3):153-9.

Internett-bruk blant norske leger / The use of Internet among Norwegian physicians

Nylenna M, Hjortdahl P, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4342-4.

21 sider. Side 1 av 2