2003

search

Periode

  • År: Måned:

30 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Alkohol og fjæresteiner / Alcohol drinking habits

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2848.

Striden om nevrosene. Psykiatriens møte med psykoanalysen

Haave P. I: Benum E, Haave P, Ibsen H, Schiøtz A, Schrumpf E, red. Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2003: 193-212.

Women doctors in Norway: the challenging balance between career and family life

Gjerberg E. Social Science & Medicine 2003; 57: 1327-41.

The meaning of being in ethically difficult care situations in pediatrics as narrated by male registered nurses

Sørlie V / Sorlie V, Lindseth A, Førde R / Forde R, Norberg A. Journal of Pediatric Nursing 2003; 18: 350-7. 

The Norwegian way

Aasland OG. BMJ 2003; 326: 102.

Ny runde i legekårsundersøkelsen

Røvik J / Rovik J, Tyssen R. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1927.

Opplever legene at partnerne er gode støttespillere i yrkeskarrieren? / Do physicians experience spousal support in their medical career?

Østerlie W / Osterlie W, Forsmo S, Ringdal K, Schei B, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2296-9.

Euthanasia and physician-assisted suicide: a view from an EAPC Ethics Task Force

Materstvedt LJ, Clark D, Ellershaw J, Førde R / Forde R, Gravgaard A-MB, Müller-Busch HC et al. Palliative Medicine 2003; 17: 97-101.

Work characteristics and morbidity as predictors of self-perceived health status in Norwegian physicians

Stavem K, Hofoss D, Aasland OG. Scand J Public Health 2003; 31: 375-81.

Den nye legerollen - kvalitet, åpenhet og tillit / The new physician´s role - quality, openness and confidence

Light DW, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1870-3.

Intens debatt om eutanasi innen europeisk palliativ medisin / Intense debate on euthanasia within the European palliative care

Materstvedt LJ, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2735-7.

Integrity in the care of elderly people, as narrated by female physicians

Nordam A, Sørlie V / Sorlie V, Førde R / Forde R. Nursing Ethics 2003; 10: 388-403.

Kan utbrenthet forebygges? / Can burnout be prevented?

Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 13-14, 2003; 123: 1819.

Fastlegereformen. En analyse av fastlegenes arbeidsbelastning og tjenestetilbud

Grytten J, Schau I, Sørensen RJ, Aasland OG. Forskningsrapport 11/2003. Oslo:  Institutt for offentlige styringsformer, Handelshøyskolen BI, 2003.

Veiene ut av virkeligheten - fra rus til selvmord

Aasland OG I: Larsen Ø; Alvik A; Hagestad K; Nylenna M, red. Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003: 340-5.

Hverdagsdopens ofre / Victims of everyday addiction

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2003;123:1820.

Legenes helse - bedre enn pasientenes?

Aasland OG. I: Berg O, Søgaard AJ, Aasland OG, red. Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag. Oslo: Unipub forlag, 2003: 251-60.

Fra distrikstlege til resultatområdeleder. Leger som ledere i primærhelsetjensten

Aasland OG, Akre V. Oslo: Legeforeningens forskningsinstitutt, 2003.

Hovedtypar prioriteringsproblem i praksis - Kvifor er prioritering så vanskeleg?

Førde R / Forde R. I: Bringedal B, Iversen T, Kristiansen IS. Verdien av liv og helse. Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer? Oslo: HERO Skriftserie 2003: 6: 30-9. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, 2003.

Alkohol og EU - fri flyt? / Alcohol and the European Union – free flow?

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 188-9.

30 sider. Side 1 av 2