2016

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Social Health Disparities in Clinical Care: A New Approach to Medical Fairness

Bringedal B, Bærøe K. Commentary to 'Social Health Disparities in Clinical Care: A New Approach to Medical Fairness' by Puschel, Furlan and Dekkers , Public Health Ethics 2016; doi: 10.1093/phe/phw042. Epub ahead of print.

Legen som juridisk nøtteknekker – 23 år etter

– Når jeg nå har blitt bedt om å skrive i jubileumsboken, ble det fristende å se om vi på 23 år har blitt flinkere til å skille mellom juss og medisin, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i et nylig publisert essay (I: Førde R, Kjelland M, Strindbeck U (red). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt – Festskrift til Aslak Syse 70 år. Oslo: Gyldendal Rettsdata, 2016: 585-99).  

Noen sentrale trekk ved legekårsforskningen i Norge 1993-2016

Arbeidsmiljø for helsepersonell er tema for siste utgave av Ramazzini – Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin (nr 3/2016). Der oppsummerer og drøfter instituttsjef Karin Isaksson Rø hva LEFO har bidratt med, og sammen med seniorforsker Judith Rosta peker hun på viktige forskningsperspektiver videre.

Dagens sykehuslege – fremdeles alltid på vakt / The hospital doctor of today – still continuously on duty

- Synet på legeyrket som en livsstil versus en jobb skapte interessekonflikt mellom yngre og eldre sykehusleger, men dagens sykehuslege er fortsatt alltid på vakt, skriver forskere fra LEFO i en originalartikkel (Hertzberg TV, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1635-8).

Den gode legen – sterk og utholdende / The good doctor – strong and persevering

- Mange ulike aktører har meninger om den gode legen. Hva mener legene selv det innebærer? spør forskere fra LEFO i en originalartikkel (Hertzberg TV, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1631-4).

Fører gode arbeidsvilkår til at leger får flere barn?

– Trenden med at norske leger får flere barn, fortsetter. Skjer dette fordi legeyrket i Norge gir bedre muligheter til å kombinere arbeid og familie enn i en del andre land? spør LEFOs forskere Judith Rosta og Karin Isaksson Rø i en kronikk.

Legers arbeidstid og tid til pasientarbeid i perioden 1994 – 2014 / Doctors’ working hours and time spent on patient care in the period 1994 – 2014

 – Det er vist at mer tid brukt på direkte pasientarbeid gir mer fornøyde pasienter og leger, og at legene selv gjerne vil bruke mer tid på dette, skriver LEFOs seniorforskere Judith Rosta og Olaf Gjerløw Aasland i en originalartikkel (Rosta J, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1355-9).

Peer counselling for doctors in Norway: A qualitative study of the relationship between support and surveillance

Isaksson Rø K, Veggeland F, Aasland OG. Soc Sci Med. 2016 Aug; 162: 193-200. Published online 21 June 2016 in Social Science & Medicine.  

Ethical Challenges of Simulation-Driven Big Neuroscience

Christen M, Biller-Andorno N, Bringedal B, Grimes K, Savulescu J, Walter H. AJOB Neuroscience 2016; 7(1): 5–17. Published online 4 April 2016 in American Journal of Bioethics.  

Støttelegers syn på støttekollegaordningen / Peer counsellors’ views on the collegial support scheme for doctors

 – Støttekollegaordningen er et tilbud for leger som trenger hjelp. Ordningen er både holdningsskapende og fungerer som en beredskapsordning. Den senker dessuten terskelen for å søke videre råd og behandling, skriver Karin Isaksson Rø og Olaf Gjerløw Aasland i en originalartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 313-6).

10 sider. Side 1 av 1