Søkeresultat: "Rosta"

search

Periode

  • År: Måned:

33 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys

A study by LEFO´s senior researcher Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland and Magne Nylenna, shows that job satisfaction among Norwegian doctors has decreased, though still at a relatively high level. The decrease was significant for both GPs and hospital doctors. Private practice specialists were the most satisfied.

Do you recommend cancer screening to your patients? A cross-sectional study of Norwegian doctors

A study by LEFO´s senior researcher Berit Bringedal, Atle Fretheim, Stein Nilsen and Karin Isaksson Rø shows that a large majority of doctors claimed that they recommended cancer screening in accordance with national guidelines: - Among doctors recommending screening contrary to the guidelines, GPs did so to a lesser degree than other specialties, they conclude.

How do doctors experience the interactions among professional fulfilment, organisational factors and quality of patient care?

– The inteviewed doctors communicated how ‘stretching themselves’, to overcome organisational shortcomings, is no longer a feasible strategy without compromising both professional fulfilment and quality of patient care. Managers need to ensure that doctors are involved when developing organisational policies, processes and systems, concludes four of LEFO´s researchers in their qualitative study in a Norwegian hospital (Bååthe F, Rosta J, Bringedal B, Isaksson Rø K. BMJ Open. 2019 May 24;9(5):e026971. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026971).

Uønsket seksuell oppmerksomhet rettet mot leger / Doctors as targets of unwanted sexual attention

– Andelen leger som rapporterte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, økte signifikant fra 1993 til 2014/15, oppsummerer Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen og Judith Rosta i en originalartikkel basert på data fra LEFOs legepanel.

Ny doktorgrad om livet som lege

Tuva Kolstad Hertzberg forsvarte tidligere denne måneden sin avhandling En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.

How do medical doctors consider different steering instruments’ effects on quality and equity in health care? / Norske legers syn på styringsinstrumentenes betydning

Chapter in: Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M (ed). Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018.Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste

- Kunnskap om de ulike faktorene som påvirker de vanskelige beslutningene i helsetjenesten, er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle, skriver redaktørene av en ny antologi (Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018).

Leger i hardt vær

–  Kan en lege sammenlignes med en vindsurfer? En som har valgt å oppsøke bølgene og finner tilfredshet i å mestre også i hardt vær – faglig, emosjonelt og praktisk? spør LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø i Utposten nr. 2/2018.

Perceived bullying among Norwegian doctors

– Doctors with higher scores on the personality trait neuroticism were more likely to perceive bullying, as were female doctors, doctors with poor job satisfaction and poor self-rated health, is shown in a study from LEFO's senior researchers Judith Rosta and Olaf Gjerløw Aasland (BMJ Open 2018;8:e018161).

Doctors´ job satisfaction during early career and economic recession. Prospective and cross-national studies in Norway and Iceland

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), forsvarte 21. august 2017 sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae).

Changes in prevalence of workplace violence against doctors

A repeated cross-sectional survey in all medical specialties in Norway between 1993 and 2014 shows that a substantial proportion of doctors experience threats and real acts of violence during their work-time career (Johansen IH, Baste V, Rosta J, Aasland OG, Morken T. BMJ Open 2017 Aug 11; 7 (8): e017757).

Noen sentrale trekk ved legekårsforskningen i Norge 1993-2016

Arbeidsmiljø for helsepersonell er tema for siste utgave av Ramazzini – Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin (nr 3/2016). Der oppsummerer og drøfter instituttsjef Karin Isaksson Rø hva LEFO har bidratt med, og sammen med seniorforsker Judith Rosta peker hun på viktige forskningsperspektiver videre.

Fører gode arbeidsvilkår til at leger får flere barn?

– Trenden med at norske leger får flere barn, fortsetter. Skjer dette fordi legeyrket i Norge gir bedre muligheter til å kombinere arbeid og familie enn i en del andre land? spør LEFOs forskere Judith Rosta og Karin Isaksson Rø i en kronikk.

Legers arbeidstid og tid til pasientarbeid i perioden 1994 – 2014 / Doctors’ working hours and time spent on patient care in the period 1994 – 2014

 – Det er vist at mer tid brukt på direkte pasientarbeid gir mer fornøyde pasienter og leger, og at legene selv gjerne vil bruke mer tid på dette, skriver LEFOs seniorforskere Judith Rosta og Olaf Gjerløw Aasland i en originalartikkel (Rosta J, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1355-9).

Weekly working hours for Norwegian hospital doctors

Weekly working hours for Norwegian hospital doctors since 1994 with special attention to postgraduate training, work-home balance and the European Working Time Directive: a panel study. Rosta J, Aasland OG. BMJ Open 2014; 4:e005704. 

Legeledere i Norge og Tyskland – hva er forskjellen?

Rosta J. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 114-123.

Differences in sickness absence between self-employed and employed doctors: a cross-sectional study on national sample of Norwegian doctors in 2010

Rosta J, Tellnes G, Aasland OG. BMC Health Services Research 2014; 14:199.

Changes in the lifetime prevalence of suicidal feelings and thoughts among Norwegian doctors from 2000 to 2010: a longitudinal study based on national samples

Rosta J, Aasland OG. BMC Psychiatry. 2013 Nov 28; 13(1):322.

Norske leger i spesialisering – hvordan har de det?

Alt tyder på at det er bedre å være lege, ikke minst lege i spesialisering, i Norge enn i de fleste andre land, skriver Olaf G. Aasland og Judith Rosta i Aasland i en artikkel i Forum for yngre leger (nr. 2/2013).

Changes in Alcohol Drinking Patterns and Their Consequences among Norwegian Doctors from 2000 to 2010: A Longitudinal Study Based on National Samples

Rosta J, Aasland OG. Alcohol Alcohol. Epub 2012 Aug 31. In printed edition: Alcohol Alcohol 2013; 48 (1): 99-106.

33 sider. Side 1 av 2

LEFO's publications 1992 - 2018
How to find your way

In the box you can search for names, years, titles or key words. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts with links to full text versions where available.

Don't make your search in the box "Søk" in the upper right corner here, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association.

If you don't find what you are looking for, please contact us.