Pågående
prosjekter

Legeforskningsinstituttet har en rekke eksterne samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. Vi deltar i prosjekter hvor det enten er vi selv eller andre forskningsmiljøer som tar initiativ til og følger opp datainnsamling og undersøkelser.

Våre prosjekter er i hovedsak finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), men vi har også prosjekter som blir finansiert via eksterne kilder.

Nedenfor presenteres noen av de prosjektene vi er involvert i - søker du på de respektives nettsteder eller i vår egen publikasjonsdatabase, finner du artikler som hittil er kommet ut av samarbeidet.

Pågående prosjekter 

- Legepanelet: Panelet består (per 2019) av 2200 medlemmer. Det er publisert over 50 vitenskapelige artikler basert på spørreskjemaundersøkelser til panelet, flere er under planlegging - også i medforfatterskap med eksterne samarbeidspartnere. Les mer om våre longitudinelle undersøkleser via lenken.

 – Bra for legen – bra for pasienten? Sammenhenger mellom legers jobbtilfredshet og kvalitet i pasientbehandlingen er sentrale områder i et flerårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av LEFO, og som er finansiert med midler fra Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet. Vår gjesteforsker Fredrik Bååthe er prosjektleder for denne studien, hvor vi undersøker samspillet mellom strukturelle og kontekstuelle faktorer, legers jobbtilfredshet og betingelser for godt profesjonelt arbeid og disses betydning for kvalitet i pasientbehandlingen.

- Studentkohortene: Vi samarbeider med Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Etter initiativ fra LEFO begynte avdelingen i 1993 og 1994 å følge alle sisteårs medisinstudenter ved de fire norske universitetene, og samtidig alle førsteårsstudentene i 1993. I 2014 sendte Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ut nye spørreskjemaer. Dette var da sjette bølge i disse unike kohortene, som nå kalles NORDOC-studien. Samarbeidet med LEFO innebærer bl.a. regelmessige fellesmøter og en del felles publikasjoner (for nærmere info, følg denne lenken). 
Fordi kjønnsfordelingen, antall utenlandsstudenter og andelen medisinstudenter med flerkulturell bakgrunn har endret seg i stor grad, er det planer om å følge en ny studentkohort.

 - Prioritering i praksis: Vi samarbeider med forskere ved Universitetet i Bergen og Uni Research Rokkansenteret. I samarbeid med Benedicte Carlsen studerer vi bruk av retningslinjer som styringsverktøy i helsetjenesten. Våre studier av prioritering og sosial ulikhet pågår i samarbeid med Kristine Bærøe. Analyser av hvordan ulike prioriteringsverktøy virker, skjer i samarbeid med Bærøe og Carlsen, i tillegg til Henriette Sinding Aasen (UiB), og Anne-Mette Magnussen (HiB).

- Profesjonell autonomi og samfunnsmessig regulering: Vi samarbeider med flere miljøer i vår forskning om forholdet mellom legers profesjonelle autonomi og myndighetenes regulering av deres virksomhet, så som Uni Rokkansenteret.

- Jobtilfredshed og forbrug af medicin og rusmidler: Vi samarbeider om dette prosjektet med Johanne Korsdal Sørensen, Sektion for Almen Medicin, Institutt for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

- Trusler og vold mot legevaktpersonell: Vi samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, ved Tone Morken og Ingrid H. Johansen.

Dokumentasjon/evaluering av SOP-finansiert virksomhet:
- Evaluering av tilbudet ved Rssurssenteret Villa Sana: På oppdrag fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har LEFO jevnlig levert rapporter om kurs- og rådgivningsvirksomheten ved Villa Sana - første gang i 2000. I forbindelse med at det i 2007 ble besluttet om at Villa Sana-tilbudet skulle videreføres på en mer permanent basis, vedtok styret for SOP at Legeforskningsinstituttet skal følge virksomheten med årlige evalueringer.

- Evaluering av støttekollegaordningen: Legeforskningsinstituttet hadde i løpet av 2011 og 2012 fokusgruppeintervjuer med støttekolleger fra alle fylker. Resultatene er blitt fremlagt som mastergradsarbeid og som rapport til SOP, foruten vitenskapelig poblisering (se LEFOs publikasjonsdatabase).  

Verv og formidlingsvirksomhet:
- European Association for Physician Health (EAPH): Legeforskningsinstituttet var medarrangør da legehelsenettverket EAPH ble formelt stiftet i Oslo, høsten 2009. EAPH arrangerer en konferanse annethvert år, og via nettverkets nettside kan man få informasjon og mulighet for diskusjon blant medlemmene. Initiativet kom i 2008 fra engelske klinikere som har utviklet hjelpe- og behandlingsprogram for leger med problemer, og forskere som har legers helse og adferd som tema for sitt arbeid. Olaf G. Aasland, daværende instituttsjef ved LEFO, ble i 2009 valgt som styremedlem i EAPH. Fra høsten 2011 ble han erstattet av Karin Isaksson Rø, seniorforsker/senere instituttsjef ved LEFO. Personer fra i alt 23 land i Europa er hittil medlemmer i EAPH. Fra Norge er Den norske legeforening representert, foruten klinikere, forskere, offentlige myndigheter og annet personell som arbeider med kollegiale helsetjenester og behandlingsprogram, undervisning eller administrativt i sykehussektoren.

- Forskningsformidling: Instituttets forskere er ofte invitert til å holde innlegg på konferanser i inn- og utland. Ved å følge lenken kan du få mer informasjon om de enkelte arrangementene.