Søkeresultat: Arbeidsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

44 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Viktig rapport og seminar

En ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og legger i sin rapport frem mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten. Rapporten vil bli publisert 25. mai på regjeringen.no.

 

Som oppfølging av dette holdes det et seminar tirsdag 5. juni

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/seminar-om-bedriftshelsetjenesteordningen/id2600431/

 

Kontorlandskap og fleksikontorer

Arbeidsmedisiner Jan Vilhelm Bakke og arbeidspsykolog Knut Inge Fostervold har skrevet en oversiktsartikkel om dette temaet. Artikkelene er nylig publisert i et temanummner i "Helserådet".

 

Vår-konferansen 2018

Vårkonferansen 2018 arrangeres på Soria Moria 25. - 26. april.
Programmet (se vedlegg) vil være av interesse for mange, med mange spennende områder og foredragsholdere. Meld deg på Vårkonferansen nå - vi ønsker nettopp deg som leser dette hjertelig velkommen!

Vinner av Ramazzini-prisen 2017

Forskningsutvalget i NAMF har gjennomgått 2016-årgangen av Ramazzini utfra kriteriene fastsatt for Ramazziniprisen:
«Artikkelen skal ha en bedriftslege som førsteforfatter og være basert på et prosjekt i bedriftshelsetjenesten. Prisen tildeles første gang på vårkonferansen 2017 og skal gis til forfatteren av en artikkel publisert det foregående året.»Med denne avgrensningen var det en kandidat som skilte seg klart ut.

Legeforeningen har innspill til Ekspertgruppen for BHT

Regjeringen oppnevnte 10.2.2017 en ekspertgruppe for å utrede alternative modeller for bedriftshelsetjenesten (BHT).

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjennomga-bedriftshelsetjenesteordningen/id2538419/

Husk å melde arbeidsrelatert sykdom eller skade - nytt skjema

Arbeidstilsynet har oppdatert skjema Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (154b/c) som brukes ved melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade til Arbeidstilsynet.   

Det nye skjemaet presiserer nødvendigheten av å kreve pasientens samtykke for å kunne melde arbeidsrelatert skade til Arbeidstilsynet.

For meldinger om arbeidsrelatert sykdom er skjemaet endret slik at det er tydeligere at pasienten må samtykke til at Arbeidstilsynet bruker pasientens navn ved en eventuell oppfølging av meldingen. 

Det nye skjemaet kan bestilles eller lastes ned på Arbeidstilsynets hjemmeside: http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=259596

Regjeringen vil vurdere BHT - nedsetter ekspertgruppe

Departementet legger til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd og bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker måte, og skissere og vurdere ulike modeller som alternativ til dagens bedriftshelsetjenesteordning.

Les mer om dette på regjeringen.no

Ny sekretariatsleder i NAMF

Espen Slettmyr tiltrer som ny sekretariatsleder for NAMF fra 1.3.17, fordi nåværende sekretariatsleder Synne B, Staalen slutter i Legeforeningen.

Sintef evaluerer BHT

SINTEF har evalert bedrifstshelsetjenesten i Norge - en BHT i endring

Evalueringsrapporten foreligger nå og noen av hovedpunktene finner du her.

http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/

Hvis du er interessert i å lese hele rapporten (164 sider) finner du den i høyre marg!

Dette er et viktig dokument for arbeidsmedisinere framover - les og diskuter!

Ny sekretariatsleder i NAMF

Synne Bjørvik Staalen er ny sekretariatsleder for NAMF fra 1.6.16

Legeforeningen om IA-avtalen

Partene i IA-avtalen gjennomfører en underveisvurdering av IA-avtalen. Akademikernes medlemsforeninger er blitt bedt om å komme med sine synspunkter.

Yrkeshygienikeren

Yrkeshygienikere er en av arbeidsmedisinerens viktigste samarbeidspartnere. Norsk yrkeshygienisk forening utgir "Yrkeshygienikeren" med artikler som kan være relevante også for leger med interesse for arbeidsmiljø og yrkeshygiene,

 

BHTs rolle med livstil diskuteres

I "Dagens Medisin" diskuteres om BHT i større grad bør involvere seg i de ansattes livsstil.

Du finner lenke til artikkelen her

Langtidsplan for obligatoriske kurs (tidl.Rulleringsplan )

Kurs-Koordinatorene lager sine rulleringsplaner for obilgatoriske kurs. Det har vært ønske om å ha mer info på disse rulleringsplanene for arbeidsmedisin. I samråd med spesialistkomiteen har arbeidsmedisin.no prøvd å holde sin egen rulleringsplan oppdatert.

Det har ikke vært mulig å få til en samkjøring med kurskoordinatorenes rulleringsplan (nå Langtidsplan for obligatoriske kurs) og vi vil heretter anbefale å bruke denne.  Den er også tilgjengelig fra kurskatalog-sidene.

 

Åpne kontolandskap - hva sier loven/Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside om åpent kontorlandskap som tar for seg lov- og forskriftskrav, forvaltningspraksis og en sjekkliste for hva som må kartlegges.

Du finer mer om dette her

"Ramazzini-pris"

Styrene i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM) vedtok 7.12.2015 at det fra og med 2017 skal deles ut en pris på kr. 10 000 for publisering av en artikkel i Ramazzini.

 

Nytt fra institusjonsutvalget

De arbeidsmedisinske avdelingene fikk igjen positive nyheter med Statsbudsjettet. De øremerkede midlene til fagmiljøene viderføres også i 2016.

Det nye NAMF styret legger planer for 2015-2017

Styret og sekretariatet hadde 7.-8.10 planleggingsseminar på Soria Moria. De la opp planen for styreperioden 2015-17 og diskuterte den med Legeforeningens nye president Marit Hermansen.

Om arbeidsmedisinerens rolle i BHT

Styret i NAMF og NFAM har utarbeidet en brosjyre som tydeliggjør hvilken rolle arbeidsmedisineren har i en bedriftshelsetjeneste. 

Les om den nye brosjyren om arbeidsmedisinerens rolle i BHT her!

Godkjenningsordningen skal evalueres

På NHO Service sine nettsider kan du lese mer om dette:

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5686&categoryID=141

44 sider. Side 1 av 3

search

Spesialiteter

Fjern Arbeidsmedisin