2005

search

Periode

  • År: Måned:

32 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Ny rammeavtale for private avtalespesialister

Ny rammeavtale for private avtalespesialister ble i dag undertegnet av president Torunn Janbu i Legeforeningen og viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen i de regionale helseforetakene.

Sier nei til pseudonymt abortregister

Personer som har tatt abort har et særskilt behov for personvern. Legeforeningen sier derfor nei til forslaget om å opprette et pseudonymt register.

Vil ikke ha personidentifiserbart register

Legeforeningen ønsker ikke at Norsk pasientregister blir personidentifiserbart. Foreningen frykter at det kan få konsekvenser for personvernet som man ikke klarer å forutse.

Forhandlingene om rammeavtalen for avtalespesialister startet

Forhandlingene om rammeavtalen for avtalespesialister startet i dag, 1. desember på Gardermoen. Avtalen ble sagt opp både fra de regionale helseforetakenes og fra Legeforeningen side med virkning fra 1. januar 2006.

- Fastlegeordningen under press

Fastlegeordningen presses fra flere kanter. Den er grunnmuren i helsetjenesten og må ikke undergraves, skriver president Torunn Janbu i sin leder i dagens utgave av Tidsskriftet.

Gode løsninger på viktige temaer for legene

- Jeg vil særlig trekke frem at sosiale bestemmelser fortsatt ligger i overenskomsten del A1, sier president Torunn Janbu i Legeforeningen.

Obligatorisk tjenestepensjon fra 2006

Arbeidstakere skal sikres alderspensjon i tillegg til pensjonen fra folketrygden. Foretak som ikke allerede har minst like god pensjonsordning for sine ansatte som minimumskravene i den nye loven, må opprette pensjonsordning.

Pasientbetaling for helsetjenester

Det er bekymringsfullt at økonomisk vanskeligstilte grupper opplever at utgiftene er blitt så høye at de representerer reelle terskler for å søke legehjelp, skriver president Torunn Janbu i en leder i siste nummer av Tidsskriftet.

Frykter for uthuling av taushetsplikten

Et nytt lovforslag åpner for at kriminalomsorgen kan kreve hva som helst av taushetsbelagt pasientinformasjon uavhengig av hva pasienten ønsker. Legeforeningen frykter for en uthuling av taushetsplikten.

Bruk av tvang ved spiseforstyrrelser

Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere om det kan gis videre fullmakter for å bruke tvangsernæring hvis en person har en alvorlig spiseforstyrrelse, mener Legeforeningen.

Psykiatri og menneskerettigheter i Kina

Med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet arrangerer Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter i samarbeid med Den kinesiske psykiatriforening seminaret "Patient rights, human rights and ethical dilemmas in psychiatry with special focus on mental health act" i Beijing 27.-28. august i år.

Bekymret for at pasienter ikke har råd til å gå til lege

President Hans Kristian Bakke sier at det er et stort problem at noen pasienter opplever at de ikke er i stand til å betale for den tjenesten et legebesøk er.

Bør satse på allmennlegene

En solid primærhelsetjeneste er den beste garanti for et velfungerende helsevesen.

Pause i forhandlingene mellom Legeforeningen og HSH

Legeforeningen hadde 22. juni et forhandlingsmøte med Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) om revisjon av særoverenskomsten for sykehusleger.

Bierverv og konkurranse

Legeforeningen arbeider aktivt med problemstillinger knyttet til legers bierverv. På bakgrunn av Helse Øst RHFs retningslinjer for praktisering av regelverket om bierverv har Legeforeningen rettet en henvendelse til Konkurransetilsynet.

Lokalsykehusenes fremtidige rolle

Lokalsykehusenes fremtidige rolle er et aktuelt helsepolitisk tema som opptar Legeforeningen. Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med en anbefaling til sentralstyret om hvilket syn Legeforeningen bør ha på lokalsykehusenes fremtidige rolle.

Ny normaltariff fremforhandlet

Staten og Legeforeningen ble 23.6. 2005 enige om ny normaltariff.

Pause i NAVO-forhandlingene

Det blir pause i forhandlingene mellom Akademikerne Helse og NAVO frem til avsluttende forhandlinger skal føres i midten av august.

Ny statusrapport fra Legeforeningen

Legeforeningen presenterer i dag sin femte statusrapport, "Rom for faglighet - til pasientens beste!". I årets rapport presenteres et trepunkts program for økt faglighet i spesialisthelsetjenesten.

Full forvirring om taushetsplikten og vold mot barn

Legeforeningen har mottatt flere henvendelser om taushetsplikt i situasjoner der det mistenkes vold mot barn.

32 sider. Side 1 av 2