2006

search

Periode

  • År: Måned:

46 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Om bruddet mellom Akademikerne og NAVO

Forhandlingene mellom Akademikerne og NAVO brøt sammen 20. desember. Akademikerne hadde grunn til å ha forventninger om at hovedtariffoppgjøret i år ville gjennomføres i mer konstruktiv form en tidligere, uten trenering og i henhold til den tidsplan meklingsmannen hadde pålagt partene. Dette ble dessverre ikke vår erfaring. NAVO og RHFene (de regionale helseforetakene) valgte også denne gangen et "forhandlingsforløp" der det underveis ble stilt krav om endring av systemet for å kunne forhandle.

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende - noe for leger?

I mediene har man den siste tiden kunnet lese om en ny og gunstig pensjonsspareordning for selvstendig næringsdrivende. Ordningen er ikke uten videre anvendelig for leger.

Ønsker mer tilgjengelighet for unge

- Skolehelsetjenesten må bygges ut og den faglige kvaliteten må bedres. Man bør også fjerne egenandeler for alle unge til og med 18 år, slik at fastlegen blir mer tilgjengelig, mener Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Lønnsutviklingen for sykehusleger fra 2003 til 2006

NAVO presenterte fredag en prognose som sier at årslønnsveksten fra 2005 til 2006 har vært i gjennomsnitt 2,8 % for sykehuslegene totalt.

Legene tar ansvar

Legen har en viktig rolle med å hjelpe mennesker som er syke til både å få innsikt i egen situasjon og til å få igjen livsgnisten, skriver president Torunn Janbu i Tidsskriftets julenummer.

Helseforetakene bryter likestillingsloven

Legeforeningen mottar en god del henvendelser som viser at helseforetakene bryter likestillingsloven. Dette skjer ved at foretakene som arbeidsgivere nekter å forlenge vikariater for leger i spesialisering i forbindelse med svangerskap.

Atomvåpen - fortsatt trussel mot liv og helse

Atomkrig er en stor trussel mot menneskers liv, helse, arvestoff og miljø, skriver president Torunn Janbu i siste nummer av Tidsskriftet.

Arbeidet med særavtale i KS er avsluttet

Fredag 10. november ble nemndsbehandlingen av Sentral forbundsvis særavtale avsluttet, og ny særavtale foreligger med virkning fra 1. juli 2006. Nemnden ble ledet av Dag Nafstad og besto i tillegg av president Torunn Janbu fra Legeforeningen og Arne Norum fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

Ny sentral forbundsvis særavtale

Ny sentral forbundsvis særavtale for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten er klar etter kjennelse i nemnd.

Hva skal en journal være?

Det er et økende press mot bruk av og tilgang til pasientjournalen. Dette handler egentlig om hva taushetsplikt betyr og hvordan den etterleves, skriver president Torunn Janbu i siste nummer av Tidsskriftet.

Hovedtariffoppgjøret i NAVO-området i 2006

Hovedtariffoppgjøret i NAVO-området som skal ha virkning fra 1. januar 2007 startet 7. september. Partene var enige om å starte i god tid før fristen 31. desember 2006 slik at denne kan overholdes. Forhandlingene startet som vanlig med det overordnede sentrale nivået (A1) mellom Akademikerne og NAVO.

Skal tydeliggjøre lokalsykehusenes akuttoppgaver

En arbeidsgruppe som ble nedsatt av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad 27. oktober, skal se nærmere på hvordan lokalsykehusenes oppgaver knyttet til akuttfunksjoner kan tydeliggjøres.

- Kulturskifte i arbeidslivet

Inkluderende arbeidsliv representerer et kulturskifte i arbeidslivet. Det krever tid, langsiktighet, forutsigbarhet og tillit mellom partene for å oppnå resultater, skriver president Torunn Janbu i siste nummer av Tidsskriftet.

Diskuterer helse som investering

Legers støtte til helse som en investering, og nye retningslinjer for HIV/AIDS er blant temaene når verdens legeforeninger møtes i Sør-Afrika i oktober.

Oppfordrer til å stille som bøssebærere

Nå er det en måned igjen til TV-aksjonen til inntekt for Leger Uten Grenser. - Still opp som bøssebærer, oppfordrer generalsekretær Terje Vigen i Legeforeningen.

Etterlyser klare virkemidler i Omsorgsmeldingen

- Vi er glade for at også departementet ser at det er svakheter i helsetjenestetilbudet og medisinsk oppfølging av brukere av omsorgstjenester, men vi etterlyser klare virkemidler for hvordan tilbudet skal bedres. Det sier Legeforeningens president Torunn Janbu i en kommentar til Omsorgsmeldingen som ble lagt frem i dag.

Vil nasjonal helseplan forbedre helsetjenesten?

I tilknytning til statsbudsjettet vil det bli lagt frem en nasjonal helseplan som skal gjelde for fire år. Vil planen synliggjøre de praktiske grepene som trengs for å forbedre helsetjenestene, spør president Torunn Janbu i dagens utgave av Tidsskriftet.

Nytt hovedtariffoppgjør

NAVO Helse og Akademikerne helse gjennomførte i går 7. september det første forhandlingsmøtet i revisjonsforhandlingene om ny overenskomst per 1.1. 2007.

Forhandlingene med HSH er brutt

Onsdag 6. september startet Legeforeningen og andre arbeidstakerorganisasjoner forhandlinger om revisjon av landsoverenskomstene med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Torsdag 7. september ble det konstatert brudd i forhandlingene, da samtlige arbeidstakerorganisasjoner valgte å si nei til arbeidsgivers tilbud.

Må ha mer ressurser til legevaktene

- Det er nødvendig med både nasjonal styring og økte ressurser for å få til et kvalitetsløft på legevaktene, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen. Helsetilsynet har nå kommet med en rapport om kommunale legevakter.

46 sider. Side 1 av 3