2007

search

Periode

  • År: Måned:

139 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Skal se på alkoholpolitikk

En arbeidsgruppe skal nå se på Legeforeningens alkoholpolitikk og utarbeide forslag til et faglig basert dokument for satsingen fremover.

Fastleger vil bruke tolk

Tre av fire fastleger foretrekker å bruke tolk når de skal kommunisere med pasienter som har mangelfulle norskkunnskaper. Likevel bruker fortsatt mange familiemedlemmer som oversettere.

Forhandlingene om hovedavtale i Spekter avsluttet i dag

Det ble i ettermiddag oppnådd enighet om ny hovedavtale innenfor Spekter-området, etter forhandlinger mellom Spekter på den ene siden og alle hovedsammenslutninger på den andre siden; UNIO, LO, YS, SAN og Akademikerne.

Ønsker nasjonalt organ for riktig antibiotikabruk

Legeforeningen mener at et nasjonalt organ bør ha ansvaret for antibiotikabruk i sykehus.

Klarere fokus på rett til helse

Rett til helse har vært grunnlaget for de fleste av engasjementene til Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter. Nå er denne menneskerettigheten også presisert i mandatet.

Taushetsplikten undergraves med felleskontor

Taushetsplikten og konfidensialiteten undergraves hvis man legger opp til åpne landskap og felleskontorer i nye bygg på St. Olavs Hospital, mener Legeforeningens tillitsvalgte. Nylig ble temaet tatt opp på et møte med presidenten i Legeforeningen.

Statsbudsjettet 2008

Stortinget arrangerer årlig høringer knyttet til statsbudsjettet. Helse- og omsorgskomiteen avholdt i høst seks høringer. Legeforeningen deltok på alle, sammen med flere titalls ulike organisasjoner, skriver president Torunn Janbu i en leder i siste nummer av Tidsskriftet.

Legeforeningen bidrar til en bedre legetjeneste i Afghanistan

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen inviterte Legeforeningen til et møte 14.11 til å drøfte ulike tiltak for å kunne bedre rekrutteringen til legetjenesten for styrkene i Afghanistan.

- "Fakkeltog-demokrati" påvirker prioriteringene

- Vi bor i et land med "fakkeltog-demokrati" blusset opp av media, og da blir det vanskelig å prioritere utifra faglige og økonomiske prinsipper, mener lederen i Rådet for legeetikk.

Nevrokirurgien bør samles i Bergen

President Torunn Janbu sier at i striden om hvordan nevrokirurgien skal organiseres på Vestlandet, har Legeforeningen mottatt en uttalelse fra Norsk nevrokirurgisk forening som mener at nevrokirurgien i Helse Vest bør samles ved Haukeland.

Reagerer på forslag om kutt i utplassering

Legeforeningen reagerer sterkt på at Universitetet i Oslo vurderer å kutte i utplasseringen av medisinerstudentene i allmennpraksis. - Å fjerne denne kliniske undervisningen vil slå meget alvorlig ut, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Ikke de og vi - men oss!

- Legeforeningen er både en faglig forening og en fagforening, det gir styrke på alle arenaer, sa Torunn Janbu, Legeforeningens president, da hun talte til en nærmest fullsatt sal under Norsk ortopedisk forenings jubileumssymposium onsdag 24. oktober.

Kirurgene tar opp funksjonsfordeling

Kirurgisk funksjonsfordeling i Helse Sør-Øst og nasjonalt traumesystem er blant de første temaene som tas opp når Norsk kirurgisk forening arrangerer høstmøte denne uka.

Vil opprette godkjenningsordning

Regjeringen ønsker nå å innføre en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenestene. - Vi er positive til signalene. Dette har Norsk arbeidsmedisinsk forening jobbet for lenge, sier Namf-leder Kristian Vetlesen.

Pasientsikkerhet

Pasientbehandling forbedres gjennom å lære av uønskede hendelser, skriver president Torunn Janbu i en leder i siste nummer av Tidsskriftet.

Ønsker å forebygge vold mot leger

I mars i fjor døde fastlege Stein Sjaastad etter å ha blitt knivstukket av en pasient. Nå arrangerer Legeforeningen et seminar for å se på tiltak for å minske risikoen for at leger blir utsatt for vold.

Nye grupper sykmeldere kan svekke IA-arbeidet

Spørsmålet om sykmeldingsrett til flere behandlere har vært gjenstand for omfattende debatt, men hvor det ikke er dokumentert nytte.

Kontrollbehov må veies opp mot andre hensyn

- Myndighetene gjør ingen prinsipielle vurderinger av hensynet til personvern og rettssikkerhet når de nå foreslår nye regler mot trygdemisbruk, sier president Torunn Janbu.

Mangelfull prioritering av forskning

Heller ikke i år satser regjeringen på høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet. Dette er lite fremtidsrettet, og skuffende. Regjeringen har i realiteten lagt målet om 3 % av BNP til forskning i skuffen, mener Legeforeningen.

Nasjonalt kvalitets- og prioriteringsarbeid

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har viktige oppgaver - men det beveger seg i et vanskelig terreng når det gjelder sammensetning, hvilke saker som tas opp og hvordan arbeidet skal organiseres, skriver president Torunn Janbu i en leder i siste nummer av Tidsskriftet.

139 sider. Side 1 av 7