Søkeresultat: Arbeidsrett

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Sykehus erkjenner ansattes rett til bierverv

Endelig følger Helse Nordmøre og Romsdal HF opp Sivilombudsmannens uttalelse om en radiografs rett til å jobbe ved et privat røntgeninstitutt på fritiden.

Ny sykmeldingsblankett – avventende sykmelding

Fra 1. september innfører NAV ny sykmeldningsblankett.

Fra presidenten: Gode arbeidstidsordninger gir god helsetjeneste

Leger arbeider lange dager, har lang utdanning, stort ansvar og går i vakt, skriver Torunn Janbu i en leder i dagens utgave av Tidsskriftet.

Forholdet til Spekter og medieomtale

- Jeg er mildest talt overrasket når jeg ser at Spekter nå bidrar til å fremstille leger i Norge som lite produktive, sier president Torunn Janbu.

Deltakelse i omstillingsprosesser - veileder

Deltakelse i omstillingsprosesser

- Legeforeningen har utarbeidet en ny veileder som har som mål å øke kunnskapen om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid.

Overleverte krav fra Akademikerne stat

Akademikerne krever en opptrappingsplan for offentlig ansatte akademikere, slik at de får en merlønnsutvikling på 100 000 kroner de kommende fem årene. Det var blant hovedkravene da forhandlingene i staten startet fredag.

Støtter ny ordning med arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny ordning med arbeidsavklaringspenger. Legeforeningen støtter i sin høringsuttalelse hovedelementene i departementets forslag, men med enkelte innvendinger.

Fra presidenten: Erkjennelser og læring

Erfaringer fra pasientsikkerhetsarbeid tilsier at åpenhet og veiledning omkring feil vil gi oss flere gode leger enn gjennom økte sanksjonsmuligheter, skriver president Torunn Janbu i en leder i siste nummer av Tidsskriftet. Les lederen

Fra presidenten: Utvidet sykmeldingsrett - et feilgrep

Utvidet sykmeldingsrett for kiropraktorer og manuellterapeuter svekker oppfølgingen av de lengre og kompliserte sykefraværene - til skade for sykmeldte, IA-arbeidet, pasientsikkerhet og samfunnsøkonomi, skriver president Torunn Janbu i en leder i Tidsskriftet. Les lederen

9 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Arbeidsrett