Søkeresultat: Finansiering

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Fra presidenten: Det siste statsbudsjettet

Hva er oppfylt av løftene fra Soria Moria? Hva er positivt og negativt i årets helse- og omsorgsbudsjett?, skriver Torunn Janbu i en leder iTidsskriftet

Ressursene styrer

For lav sykehjemslegebemanning og for lav bemanning på sykehjemmene generelt preger situasjonen ved mange sykehjem.

Helse prioriteres ned

- Vi må få bedre oversikt over hvor mye av ressursene som går til pasientbehandling, og sette mål for hvor stor del av bruttonasjonalproduktet (BNP) som forbeholdes helse.

Misforståelser om tilskudd til fastlegen for sykehjemspasienter

Stadige presseoppslag og uttalelser fra politisk hold viser misforståelser når det gjelder økonomien i fastlegeordningen knyttet til pasienter som oppholder seg på sykehjem.

Legeforeningen vil følge opp Magnussen-utvalgets utredning

Det er viktig med debatt om riktig fordeling av ressurser mellom helseregionene med utgangspunkt i Magnussen-utvalgets rapport.

Norge bruker stadig mindre på helse av BNI

Statistikk viser en betydelig nedgang i helseutgiftenes andel av BNI i Norge fra 2003 til 2006 jf OECD  (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling)

Tar opp finansieringen av sykehusene

Hvordan påvirker finansieringen av sykehusene pasientbehandling og prioritering? Det diskuterer Norsk overlegeforening på sitt vårkurs i Oslo denne uken.

Ny inntektsfordeling til de regionale helseforetakene

Det vil fortsatt være behov for å utvide kunnskapsgrunnlaget før nytt inntektssystem for de regionale helseforetakene kan innføres. Uten ytterligere utredning risikeres en ny skjevfordeling.

Honorering av legers arbeid ved pålegg om opplysninger til barneverntjenesten

Etter initiativ fra Legeforeningen har Barne- og likestillingsdepartementet i brev til landets kommuner presisert at privatpraktiserende leger kan kreve honorar for arbeid med informasjon til barneverntjenesten som krever bearbeiding av journalopplysninger.

Fortvilet over sparetiltakene

Over 300 leger fylte i dag auditoriet på Rikshospitalet for å diskutere konsekvensene ved det foreslåtte kostnadskuttet på 400 millioner.

10 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Finansiering