Søkeresultat: Sykehus

search

Periode

  • År: Måned:

52 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Voksne med psykiske lidelser

- Legeforeningen mener det er på høy tid å sikre mennesker med psykiske lidelser utredning, diagnostikk og behandling innen et godt organisert psykisk helsevern, sier Torunn Janbu

Mindre bruk av tvang!

- Det er viktig å gi personer med alvorlige psykiske lidelser riktig og tidlig behandling, sier president Torunn Janbu i Legeforeningen

Trygghet og forutsigbarhet er det viktigste

Legeforeningen tar ikke stilling til antall akuttsykehus eller hvor disse skal ligge, men presiserer hva som må være innholdet i et sykehus dersom det skal ha akuttfunksjoner.

God faglig debatt i Legeforeningen

- Vi har hatt et grundig internt arbeid med faglige krav til akuttfunksjoner og det er enighet i Legeforeningen om høringssvaret om omstillingen i Helse Sør-Øst.

Protesterer mot amputerte lokalsykehus

Legeforeningen mener akuttmottak uten fullverdig kirurgisk kompetanse vil gi amputerte lokalsykehus - ikke «robuste», slik Helse Sør-Øst beskriver i sitt forslag til hovedstadsprosessen.

Positivt for sykehusene

Sykehusene får 6,5 milliarder kroner mer i neste års statsbudsjett. - Dette kan gi muligheter for økt og bedre pasientbehandling, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

Etterlyser satsing på psykiatri og rus

Legeforeningen reagerer på at omstilling av psykiatri og rus i hovedstadsprosessen ikke er et prioritert satsingsområde.

Nødvendig omstilling – men til hvilken pris?

Legeforeningen hilser en omstilling av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet velkommen, men har viktige innvendinger mot prosessen og beslutningsgrunnlaget.

Fra presidenten: Nasjonal hovedstadsprosess

God ressursutnyttelse og god kvalitet må være målet for hovedstadsprosessen, slik at helsetjenestene kan utformes til gode behandlingskjeder for fremtidens pasientgrupper, skriver Torunn Janbu.

Sykehus erkjenner ansattes rett til bierverv

Endelig følger Helse Nordmøre og Romsdal HF opp Sivilombudsmannens uttalelse om en radiografs rett til å jobbe ved et privat røntgeninstitutt på fritiden.

Krever likeverdig medisinsk tilbud i Helse Midt-Norge

Det og tettere samarbeid mellom primærleger og helseforetak, vedtok Møre og Romsdal legeforening på sitt årsmøte i Molde 16.9.

Legeforeningen ønsker ikke felles nødnummer

Legeforeningen er helt uenig i at 112 innføres som eneste nødnummer og kan ikke tilråde at det innføres felles nødmeldesentraler

Kritisk til dødsstedsundersøkelse

Legeforeningen ser behovet for bedre kartlegging av årsaker til plutselig og uforklarlig barnedød, men er kritisk til myndighetenes forslag.

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling

Legeforeningen har sendt høringsuttalelse i saken om nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling til Helse- og omsorgsdepartementet.

Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten

- Veilederne er viktige i arbeidet for å gi rett behandling til rett tid, sier fagdirektør Bjarne Riis Strøm i Legeforeningen.

Trenger bedre tolketjenester

Tolketjenesten må styrkes, slik at helsetjenesten kan yte likeverdige helsetjenester til alle befolkningsgrupper, mener Legeforeningen.

Vedtak får nasjonale konsekvenser

Flere av vedtakene i Hovedstadsprosessen samstemmer med regjeringens nye politiske kurs for lokalsykehusene.

Historisk avtale

Akademikerne helse/Legeforeningen og Spekter avsluttet mandag 23. juni kl 1915 forhandlingene i Spekterområdet med enighet.

Setter krav til akuttfunksjoner

Sykehus uten breddekompetente vaktteam bør ikke ha akuttfunksjoner. Det mener fagmiljøene i Legeforeningen i et konsensusdokument om bl.a. hva man som minimum bør ha på et team.

Kom til enighet i natt

Legeforeningen og Spekter kom i natt til enighet i forhandlingene om overenskomstens del A2 i helseforetakene

52 sider. Side 1 av 3

search

Emner

Fjern Sykehus