Åpner for utstilling av medisinskteknisk utstyr

Det åpnes nå for at underforeninger kan ha utstillere med medisinskteknisk utstyr på tellende kurs én gang i året.

- Det er viktig å få etablert arenaer hvor leger kan se og bli kjent med nytt medisinskteknisk utstyr, understreket Trond Egil Hansen, som redegjorde for sentralstyrets vedtaksforslag.

Flere fagmedisinske foreninger har følt at de har mistet viktig informasjon om nytt medisinskteknisk utstyr etter at reglene for tellende kurs ble innskjerpet i Loen i 2004, og ingen utstillere kunne være til stede. Etter å ha sondert meningene i foreningene gjennom en høring, mente sentralstyret at Legeforeningen burde åpne for å ha utstillere én gang i året.

På landsstyremøtet 22.mai ble det vedtatt at fagmedisinske foreninger får anledning til dette, men utstillingene skal ikke gi arrangørene noen inntekter. Etter en plenumsdebatt bestemte Landsstyremøtet at også andre organisasjonsledd kan søke om tillatelse til å ha utstillinger under ett av sine årlige møter.

- Det er viktig at utstillingene organiseres og plasseres slik at kursdeltakerne selv kan velge om de vil se på det som stilles ut eller ikke, sa Hansen. Han presiserte også at utstillingene bør ha rent faglige motiv, og at Legeforeningens tellende kurs ikke bør finansieres av kommersielle aktører.

- Det er avgjørende for foreningens integritet, påpekte han.

Slik ble vedtaket:
Den enkelte fagmedisinske forening gis tillatelse til at det arrangeres utstillinger av medisinsk teknisk utstyr i tilknytning til ett av sine årlige møter som også gir tellende kurstimer (årsmøte, generalforsamling, vår-/ høstmøte m.v.). Andre organisasjonsledd kan søke sentralstyret særskilt om tillatelse etter samme kriterier.

Forutsetning er at kursarrangement og utstilling er separate arrangementer uten økonomisk forbindelse mellom kursarrangør og utstilling, det vil si at utstiller-arrangementet ikke gir noen inntekt til kursarrangøren. Utstillingene plasseres slik at kursdeltagere ikke nødvendigvis må forholde seg til utstillingene.

Det forutsettes at alle slike arrangementer blir innrapportert til sekretariatet slik at ordningen kan evalueres. Ordningen evalueres til landsstyret 2010.
Sentralstyret bes innarbeide bestemmelser i tråd med dette i retningslinjene for godkjenning av kurs i legers videre- og etterutdanning.

Anne Winsnes Rødland
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene