Barns rettsstilling skal styrkes

En styrking av barns rettsstilling fremgår av høringsnotatet "Endringer i helsepersonelloven for å styrke barns rettsstilling" fra Helse- og omsorgsdepartementet.

I notatet foreslår departementet å lovfeste at helsepersonell skal bidra til å ivareta barns behov når foreldre som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade, ikke har evne eller mulighet til å yte barnet hjelp og nødvendig omsorg.

Formålet med lovendringene er at barn av disse pasientene skal oppdages og ivaretas på en bedre og mer systematisk måte enn i dag. Barna og foreldrene skal gis informasjon, veiledning og tas med på råd. Dette krever blant annet endringer i reglene om helsepersonellets taushetsplikt. Det foreslås også at spesialisthelsetjenesten i nødvendig utstrekning skal ha helsepersonell med særskilt ansvar for å følge opp barn. 

Sentralstyret vil avgi høringsuttalelse i møte 21. august 2008

Anjam Latif Shuja
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene