Forslag til endringer i folketrygdeloven

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i folketrygdloven på høring

Endringene som foreslås i notatet gjelder etablering av en refusjonsordning for utgifter til helsehjelp mottatt andre EØS-land. Refusjonsordningen skal gjelde "ikke-sykehusbehandling". 

Refusjonsordningen vil innebære økt valgfrihet for pasienter når det gjelder hvor de vil motta ikke-sykehusbehandling. I en tid med økende mobilitet over landegrensene kan pasienter av ulike grunner ønske å søke helsehjelp i et annet land. Erfaring viser at de fleste ønsker å motta helsehjelp så nær hjemstedet som mulig, men i noen situasjoner kan det være fordelaktig å kunne velge å motta hjelpen i et annet EØS-land. 

Bakgrunnen for forslaget er at EF-domstolen har slått fast at prinsippet i EF-traktaten om fri bevegelighet for tjenester gjelder for helsetjenester, og også medfører rettigheter for pasienter som tjenestemottakere. Prinsippet om fri bevegelighet for tjenester er også nedfelt i EØS-avtalen. På denne bakgrunn har EFTA Surveillance Authority (ESA) tatt opp med Norge at det må opprettes en refusjonsordning for utgifter til ikke-sykehusbehandling.

Den refusjonsordningen som høringsnotatet omhandler, kommer i tillegg til de eksisterende ordninger for dekning av utgifter til helsehjelp i utlandet. Det foreslås ikke endringer i disse.

Sentralstyret vil behandle saken i møte 15.september 2009.

Anjam Latif Shuja
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene