Fortolkningsprotokoller til Rammeavtalen mellom helseforetakene og Legeforeningen

De regionale helseforetak og Legeforeningen undertegnet i mars 2008 tre fortolkningsprotokoller som utdyper hva som menes med enkelte av bestemmelsene i rammeavtalen om avtalepraksis for legespesialister.

Dette gjelder seniorordningen, plassering av nyopprettede hjemler i gruppepraksis samt adgangen til bruk av vikar.

Det har vært avholdt møter mellom Helse Sør-Øst, Helse Vest RHF og Legeforeningen, herunder PSL som har resultert i inngåelse av tre protokoller for å løse tolkningsutfordringer knyttet til Rammeavtalen for avtalespesialister. Det er viktig at alle avtalespesialister gjør seg kjent med innholdet i protokollene.

I henhold til protokollen for vikarbruk er partene enige om at samtykke fra RHF til bruk av vikar ved fravær som ferie og kurs m.v. særlig kan være aktuelt for praksiser med lang ventetid og behandling av kronikere som trenger løpende oppfølging.

Protokollen som gjelder nyopprettede hjemler slår bl.a.fast at partene er enige om at RHFet som hovedregel ikke plasserer nyopprettede hjemler i en bestemt gruppepraksis, men i et nærmere angitt geografisk område, eventuelt med tildelingskriterier.

Fortolkningsprotokollen for seniorordningen omhandler minstetid, overdragelse av praksis og arbeidsdeling i praksis. Når det gjelder minstetid slås det fast at avtalespesialistene som hovedregel må meddele RHFet sitt ønske om seniorordning senest 24 måneder før 70 års-grensen nås. Når det gjelder arbeidsdeling i praksisen minner protokollteksten om at senior og junior ikke kan arbeide med refusjonsberettiget virksomhet på samme tidspunkt, men at det er anledning til å dele dager med pasientrettet virksomhet mellom legene.

Partene presiserer videre i protokollen for seniorordningen at det ikke er tillatt at senior diskuterer prisforlangende for praksis før tildeling av juniorhjemmel har funnet sted. Det kan besluttes at senior mister sin rett til innflytelse mht hvilken lege som får hjemmelen iht. rammeavtalen § 13, dersom det kan dokumenteres at senior har diskutert pris med søkere.

Elisabeth Huitfeldt
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Mer om emnene