Geir Riise er ny generalsekretær i Legeforeningen

Sentralstyret har ansatt lege Geir Riise (53) som ny generalsekretær i Legeforeningen etter at Terje Vigen går av for aldersgrensen til våren.

 

Riise har en Master i Health Administration og har lang og omfattende ledererfaring fra en rekke bedrifter.

- Legeforeningens sekretariat er en kunnskapsbedrift med ansatte med bred og variert kompetanse som sammen bistår en bred medlemsmasse. For å lede et slikt sekretariat og fremstå som en tydelig generalsekretær, kreves bred lederkompetanse og god rolleforståelse. Han har et omfattende kontaktnett innenfor viktige samfunnsområder og har sterke faglige og personlige kvalifikasjoner som er viktige, og som vil gjøre ham til en svært god generalsekretær, sier president Torunn Janbu.

- Vi har hatt en bred og omfattende prosess som bakgrunn for den ansettelsen sentralstyret nå har gjort, sier Janbu.

På spørsmål om hva som tiltaler den nye generalsekretæren ved stillingen, svarer han entusiastisk at Legeforeningen er en viktig samfunnsaktør med kompetente medarbeidere og som har godt omdømme i befolkningen.

Geir Riise
Geir Riise

- Det er viktig å opprettholde god tillit mellom lege og pasient. Legeforeningen har allerede oppnådd mye, og har en sterk posisjon blant alle landets leger. Jeg ser det som en sentral oppgave, sammen med sentralstyret og sekretariatet, å bidra til å beholde og forsterke den gode posisjonen til beste for alle leger. Dette fordi alle leger hver dag, på hver sin måte, spiller en avgjørende rolle overfor pasientene, sier Riise

- Jeg gleder meg til å gå løs på spennende oppgave, å bli kjent med sentralstyret som kollegium og sammen med dem utvikle og gjennomføre den vedtatte politikk i foreningen i samarbeid med sekretariatet.

Teamorientert med bred erfaring
- Jeg ser på meg selv som en som jobber best gjennom å lede team. Man skaper de beste resultatene når man legger til rette for at alle byr litt mer på seg selv, sier han.
- Jeg har jobbet som leder i nesten 20 år og er i dag HMS-direktør i Posten. Jeg har jobbet som sjeflege i Statoil og i NHO, og vært med å bygge opp Hjelp24 Bedriftshelsetjeneste. Alle steder har helserelaterte problemstillinger vært en viktig oppgave. Jeg var innom kommunehelsetjenesten i en kort periode på midten av 1980-tallet. Jeg har ellers kjørt legevakt i deltidsturnus i Oslo store deler av 1990-tallet. Jeg har på deltid vært bedriftslege/attføringslege i attføringsbedriften Norasonde AS i snart 20 år. I tillegg har jeg en mastergrad i helseadministrasjon og jeg sto sentralt i arbeidet med å etablere IA-avtalen (avtalen om et Inkluderende arbeidsliv), fortsetter han.   

- Jeg har mange ganger stilt meg spørsmålet, hva er god helse? Slik jeg ser det, er det en opplevelse av å mestre. Organisasjoners helse er noe av det samme; altså å mestre de oppgaver man står overfor. Blir ikke alle medarbeidere sett, vil noen melde seg ut, og det har vi ikke råd til. All kompetanse er viktig, og vi må skape et miljø for å beholde og øke kompetansen, understreker Riise.

Hva ønsker du å gjøre i stillingen?
- Først og fremst på en god og smidig måte å bidra til at foreningens mål nås, at sentralstyret og tillitsvalgte gis gode rammevilkår for å utøve sine verv og at sekretariatet gir kompetent støtte. De beslutninger som treffes må være godt utredet, slik at grunnlaget for å ta kloke valg er best mulig, sier Riise.

- Jeg tror også at det er viktig at foreningen fortsetter sitt synlige arbeid i forebyggende helsearbeid. Dette er et område jeg har jobbet mye med og jeg ser hvilken tydelig rolle foreningen har spilt og spiller, for eksempel innenfor tobakksarbeidet. Sosial ulikhet i helse og tiltak for å få jamnet ut disse ulikhetene, ligger også mitt hjerte nær, sier Riise.

Engasjert
Riise har et sterkt sosialpolitisk engasjement.

- Jeg tror det er av avgjørende betydning at man er i stand til å innrette samfunnet slik at man klarer å gi et godt helsetilbud også til dem som trenger det mest, sier den nye generalsekretæren.

- Jeg har ingen lang tillitsvalgtkarriere i Legeforeningen, men jeg har hatt gleden av å være leder av Legeforeningens utvalg for alkohol/rusmiddelspørsmål gjennom flere år og jeg har vært tillitsvalgt for Yngre legers forening ved Glittreklinikken. Slik har jeg også personlig erfart at Legeforeningen har en viktig funksjon.

Riise tror at foreningens utfordringer i årene som kommer kan bli krevende, både fordi det er store prosesser på det helsepolitiske området, og fordi det er mange områder hvor utfordringene står i kø.

- Jeg ser frem til å ta fatt på disse oppgavene sammen med president, sentralstyret, tillitsvalgte, medlemmer over hele landet og sekretariatet, avslutter Riise.

 

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene