Legeforeningen støtter endringer i pasientskadeloven

I en høringsuttalelse støtter Legeforeningen Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer når det gjelder dekning av advokatutgifter og forlenget søksmålsfrist.

Legeforeningen har i høringsuttalelse av 15. januar sluttet seg til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til lov om endringer i pasientskadeloven vedrørende dekning av advokatutgifter og forlenget søksmålsfrist. Men Legeforeningen oppfordrer departementet til å evaluere ordningen med standardiserte timesatser dersom den innføres. Legeforeningen foreslår i høringsuttalelsen også at departementet innfører en hjemmel som sikrer at helsepersonell ikke kan pålegges personlig økonomisk ansvar for pasientskade på de områder som er omfattet av NPE-ordningen.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har foreslått et nytt annet ledd i pasientskadeloven § 11 om at det i forskrift kan fastsettes en lavere timesats i erstatningssaker for NPE og Pasientskadenemnda enn de timesatser advokatene legger til grunn for sine salærer i andre saker. HOD har i utkast til slik forskrift foreslått at utgifter til advokat etter pasientskadeloven § 11 skal beregnes ut fra en timesats tilsvarende den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet i medhold av forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v. (salærforskriften). HOD har også foreslått et nytt tredje ledd i pasientskadeloven § 11 om at advokaten ikke kan kreve eller motta ytterligere vederlag fra pasienten for den del av saken som NPE eller Pasientskadenemnda dekker utgiftene til etter første ledd og annet ledd.
Legeforeningen har i høringsuttalelsen gitt uttrykk for forståelse for departementets behov for større kontroll med kostnadene til dekning av advokathjelp i saker for NPE og Pasientskadenemnda. Legeforeningen ser imidlertid at forslaget kan medføre endringer med hensyn til hvilke advokater som håndterer denne type saker, og fare for redusert kvalitet i behandlingen. Legeforeningen støtter forslaget, men gir i høringsuttalelsen uttrykk for at det er viktig at ordningen evalueres for å avdekke om nivået på advokattjenestene som ytes etter eventuell innføring av standardiserte satser, er tilfredsstillende.

Legeforeningen tar i høringsuttalelsen opp at forslaget med standardiserte timesatser kan medføre at flere pasienter velger å gå til søksmål direkte mot ansvarlig helsepersonell, istedenfor å fremme saken for NPE. Pasienten vil kunne ha et ønske om å benytte den advokat han anser vil tjene hans sak best (og som tar høyere advokatsalær enn det som følger av forslaget), og direkte saksanlegg mot helsepersonell vil da være et alternativ for å unngå salærbegrensningene. Legeforeningen tar i høringsuttalelsen opp at det vil være hensiktsmessig at departementet innfører en hjemmel som sikrer at helsepersonell ikke kan pålegges personlig økonomisk ansvar for pasientskade på de områder som er omfattet av NPE-ordningen.

Legeforeningen slutter seg i høringsuttalelsen også til departementets forslag om å forlenge søksmålsfristen fra fire til seks måneder. En slik utvidelse vil gi pasientene noe mer til tid til å få vurdert om Pasientskadenemndas avgjørelse skal bringes inn for domstolene, og vil trolig kunne bidra til å redusere antall søksmål som tas ut og senere trekkes.

  • Legeforeningens høringssvar
  • Elisabeth Huitfeldt
    Forhandlings- og helserettsavdelingen