Leger har plikt og rett til å utøve medisinsk skjønn

Aftenposten har et stort oppslag om at leger skriver ulovlige sykmeldinger. Dette fremstilles som en grunnleggende gal forståelse av hva leger skal gjøre.

Da Stortinget i sin tid behandlet endringer i Folketrygdloven i forhold til rett til sykmelding ble det presisert at leger skal kunne sykmelde i kriser, og at det kan være et verktøy for å forhindre mer langvarige fravær senere.

- Legens rolle er å utøve nødvendig medisinsk skjønn for å avgjøre om en pasient bør sykmeldes, sier leder i Allmennlegeforeningen Jan Emil Kristoffersen.  Forbigående arbeidsuførhet kan ofte være betinget i akutte og kroniske livsbelastninger, og det er selvsagt slik at det gir rett til sykemelding i en del tilfeller. De 28 legene som Carlsen har intervjuet opplever dette som krevende, og de er ærlige på det. Sykmeldingsarbeidet er lagt til legen nettopp fordi et medisinsk skjønn er nødvendig, mens bl.a. begrensninger i diagnosekoder som NAV aksepterer, skaper usikkerhet hos legene. Dette kan føre til at leger noen ganger oppfatter at de handler i konflikt med loven når de faktisk ikke gjør det.

Kristoffersen Jan Emil
Jan Emil Kristoffersen

- Vi ser at et komplisert regelverk for forvaltning av det komplekse mangfoldet som sykdom er, stiller store krav til leger som behandlere. I møtet med den enkelte pasient må legen alltid gjøre en konkret vurdering av behovet for fravær, og oppfølging med sikte på friskmelding. Det synes som om Rokkan-Senteret  og Benedicte Carlsen ikke har forstått intensjonen og tolkningsrommet i det regelverk som regulerer sykmelding, og derved har stilt sine spørsmål basert på for snevre forutsetninger, sier han.  

Når Carlsen  i dagens Aftenposten i tillegg bidrar til generalisering basert på  konsekvenser av en påstått systemeffekt som hun ikke har påvist i sin forskning, bærer det galt av sted. Annen forskning på sykefravær viser at legenes sykmeldingspraksis varierer nokså lite, og jeg tror dette alt i alt forvaltes på en måte som ivaretar både den enkelte pasient og samfunnets behov, mener Kristoffersen.

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene