Legers meldingsplikt om unaturlige dødsfall

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskriftsendringer om legers meldeplikt om unaturlig dødsfall og lignende.

Departementet ønsker å etablere et tilbud om dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten ved alle tilfeller av plutselig uventet død blant barn i alderen 0 til 3 år. Undersøkelsen skal være et hjelpemiddel for å fastsette dødsårsak.

Ordningen innebærer at et team, i regi av spesialisthelsetjenesten, skal gjennomføre undersøkelse av dødsstedet. Teamet skal journalføre det som observeres, og dokumentasjonen skal inngå i journalen til det avdøde barnet. Viser dødsstedsundersøkelsen at dødsårsaken kan skyldes en straffbar handling, skal det gis melding til politiet, og dokumentasjonen skal utleveres til politiet. Hensikten med forskriftsendringene som foreslås i høringsnotatet er å gi nødvendig rettsgrunnlag for utlevering av opplysninger som nevnt til politiet. Forskriftsendring er nødvendig fordi det dreier seg om opplysninger som er omfattet av helsepersonells taushetsplikt. Det er forskriftsendringer i forskrift av 21. desember 2000 nr. 1378 som er på høring.

Sentralstyret vil behandle saken i møte 21. august 2008.07.11

Anjam Latif Shuja
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene