Misforståelser om tilskudd til fastlegen for sykehjemspasienter

Stadige presseoppslag og uttalelser fra politisk hold viser misforståelser når det gjelder økonomien i fastlegeordningen knyttet til pasienter som oppholder seg på sykehjem.

Det blir gjerne fremstilt som at fastleger tjener penger urettmessig fordi de også mottar et tilskudd (per capita) for sykehjemspasienter som står på listene deres, til tross for at sykehjemmet har ansvaret for legetjenesten til disse.
 
Slike fremstillinger vitner om manglende kjennskap både til de vurderinger som ble foretatt av sentrale myndigheter i forbindelse med innføringen av fastlegeordningen, og til gjeldende lovgivning om fastlegeordningen. Det er derfor behov for å klargjøre historikken bak og prinsippene for fastsettingen av fastlegers per capita-tilskudd (basistilskudd) for pasienter på sykehjem.
 
Legeforeningen ønsker innledningsvis å understreke at det i forbindelse med innføringen av fastlegeordningen ble vurdert om pasienter med institusjonsopphold fortsatt skulle stå oppført på fastlegens liste. Helse- og omsorgsdepartementet kom til at ansvaret for medisinsk oppfølging og behandling av pasienter i institusjon skulle overføres til institusjon, men at slike pasienter fortsatt skulle stå på fastlegens liste. Det vises her til punkt 7.3.4 i Ot.prp nr. 99 (1998-99) om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen):

"Uansett institusjonsoppholdets varighet mener departementet likevel at pasienten fortsatt skal stå tilknyttet fastlegens liste, og at fastlegen etter reglene i journalforskriften skal opprettholde pasientens journal. Pasienten vil opprettholde sin rett til å komme tilbake til sin fastlege ved utskrivning. Opprettholdelse av listetilknytning innebærer blant annet at fastlegen blir ansvarlig for det allmennlegetilbudet pasienten har behov for ved utskriving av institusjon. Det kan for eksempel være avtale om snarlig kontrolltime, behandling etter utskriving fra sykehus, eller tilrettelegging av tilbud før utskriving fra sykehjem". 

Det er i fastlegeforskriftens § 8 nedfelt at pasienten fortsetter å stå på fastlegens liste ved institusjonsopphold, og at fastlegen har ansvaret for tilrettelegging av allmennlegetilbudet til pasienten ved utskriving.
 
Når det gjelder sykehjemspasienter så ble det i forbindelse med innføringen av fastlegeordningen særskilt vurdert om det tilskuddet fastlegen får pr. pasient (per capita-tilskuddet) skulle bortfalle når pasienten var innlagt på sykehjem. Det vises i denne forbindelse til punkt 7.3.4 i Ot.prp nr. 99 (1998-99) om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen): hitsettes:

"I høringsnotatet var det forslag om at per capita-tilskuddet skulle falle bort når pasienten er innlagt i sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3 annet ledd nr. 6 i mer enn tre måneder. Det finnes ikke noe samlet register i kommunene eller andre steder over hvem som er inntatt i institusjon på denne måten. Det vil kreve uforholdsmessig store administrative ressurser å administrere en slik ordning. Fastlegen vil dessuten ha plikt til å beholde pasienten på listeplass, og vil også kunne ha noe arbeid med pasienten under institusjonsoppholdet, for eksempel ved henvendelser fra institusjonen eller pasienten og ved tilrettelegging av tilbud før utskriving. Etter departementets mening bør derfor per capita-tilskudd utbetales så lenge en pasient står på pasientlisten, uavhengig av institusjonsopphold".  

I kommentaren til fastlegeforskriftens § 8 står det presisert at en person som oppholder seg i institusjon fortsetter å stå på fastlegens liste og at fastlegen mottar per capita tilskudd for denne.
 
Fordelingen av den totale økonomien i fastlegeordningen er basert på dette. Ved innføringen av fastlegeordningen hadde man en totalpott (summen av refusjoner og driftstilskudd etter gammel ordning) som skulle fordeles på de nye elementene - refusjon, basistilskudd og utjamningstilskudd. I beregningen av basistilskuddet, allerede fra innføringen av fastlegeordningen, ble det hensyntatt at sykehjemspasientene fortsatt skal stå på fastlegens liste i tråd med hva som allerede var bestemt.
 
Det er med andre ord tale om at det er foretatt en teknisk beregning. Det er ikke slik at legen ville fått mindre inntekt totalt sett dersom ordningen ble gjort om og disse pasientene trukket ut. Dersom man hadde lagt til grunn at disse pasientene skulle tas ut av legens liste når de fikk plass på sykehjem, ville basistilskuddet per pasient på legenes lister blitt høyere.
 
Utbetaling av basistilskudd for sykehjemspasienter gir følgelig ikke fastlegene uberettigede ekstrainntekter. Det er ingen uenighet mellom staten og Legeforeningen om dette.

Lars Duvaland
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Mer om emnene