Ny Helsinki-deklarasjon om medisinsk forskning

En ny Helsinki-deklarasjon som regulerer de etiske sidene ved medisinsk forskning ble vedtatt på årsmøtet i Verdens legeforening i Seoul i forrige uke.

Det var imidlertid uenighet om hvor restriktiv man skal være ved bruk av placebo ved utprøving av nye medikamenter.

Verdens legeforening (WMA) vedtok i 2007 å revidere Helsinki-deklarasjonen som regulerer etikken i medisinsk forskning. En arbeidsgruppe under ledelse av presidenten i den svenske legeforeningen, Eva Nilsson Bågenholm, la fram et forslag til en ny Helsinki-deklarasjon under WMAs årsmøte i Seoul i forrige uke. Arbeidsgruppen hadde gjort et grundig arbeid, og det var enighet på alle punkter, unntatt ett.

Hovedregelen er at ved uttesting av nye legemidler skal ikke kontrollgruppen bli testet mot placebo dersom det allerede fins virksomme legemidler for den lidelsen det forskes på og mangel på medisinering kan sette forsøkspersonen i fare. For eksempel ved uttesting av nye medisiner for schizofreni er det ment at kontrollgruppen få eksisterende medikamenter. Flertallet i arbeidsgruppen ville imidlertid ha med et avsnitt om at det er mulig å gjøre unntak dersom det er nødvendig for at resultatene skal være vitenskapelig holdbare og det ikke skader forsøkspersonen.

Sør-Afrika og enkelte land i Sør-Amerika, støttet av Portugal, var skeptiske til denne muligheten for unntak. Ikke alle land har etiske forskningskomiteer som skal godkjenne medisinske forskningsprosjekter. Disse skal blant annet vurdere om det er nødvendig å teste mot placebo istedenfor virksomme medikamenter dersom slike fins. Det ble argumentert for at unntaket kunne åpne for at unntaksregelen kunne brukes til å teste ut nye medikamenter på en fattig befolkning som ikke kjenner sine rettigheter. Flertallet gikk imidlertid inn for å ha med dette avsnittet, men det ble tilføyd en setning om at unntak bare skal gis i helt spesielle tilfelle.

Bjørn Oscar Hoftvedt
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene