Presidentens åpningstale til landsstyret

I åpningstalen på årets landsstyremøte snakker Torunn Janbu blant annet om prioriteringer i helsetjenesten.

- Legeforeningen ser det er behov for en bedre sammenheng mellom befolkningens forventninger - politisk vilje og beslutninger, og nødvendig finansiering og kapasitet, sier presidenten.
 
Hun tok også opp utfordringen Legeforeningens tillitsvalgte, foretakstillitsvalgte og konserntillitsvalgte står ovenfor når helsetjenestetilbudet fjernes og rammen for god yrkesutøvelse svekkes.
- Vi vet at når faglige vurderinger taper terreng, så rammes pasientene, sier Janbu.
 
I

torunn_talerstol
Torunn Janbu på talerstolen. Foto L.B Johannessen

talen etterlyser hun at det raskt skjer en bredere gjennomgang av alle elementer i finansieringssystemet for sykehusene.
- Hvordan skal ellers Stortinget og regjeringen for oversikt over virkningen av sine vedtak, spør hun.
 
Janbu peker også på at det er behov for flere fastleger siden deres kompetanse i økende grad er etterspurt av samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i forhold til NAV og arbeidslivet.
                                            
Andre temaer presidenten tar opp i sin tale er helsetjenester for ikke-vestlige innvandrer. Dette skal diskuteres mer senere på landsstyremøtet. Hun snakker om taushetsplikt og IKT, om turnustjenesten og om spesialisthelsetjenesten. I forhold til turnustjenesten er hun klar å at Legeforeningen ikke vil akseptere forslaget om en treåring plikttjeneste for å bli lege i Norge.
 
Årets forhandlinger og legers arbeidsvilkår er også tema i presidentens tale.
- Arbeidsvilkår og kvalitet på helsetjenesten henger nøye sammen, påpeker Janbu.
 
Talen kan lastes ned i sin helhet i pdf-format fra rammen til høyre på siden.

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Følg landsstyremøtet:

Mer om emnene