Sammen for samhandling

Legeforeningen støtter Helse Sør-Øst om utvikling av samhandling for å gjøre helsetjenesten i hovedstadsområdet enda bedre og foreslår en rekke tiltak.

Dette går frem av Legeforeningens høringsuttalelse til Helse Sør-Øst om hovedstadsprosessen.

Manglende samhandling mellom sykehus og kommuner er i dag blant de viktigste hindrene for en enda bedre helsetjeneste.

Forpliktende avtaler
- Legeforeningen er enig i at mangelfull samhandling med kommunehelsetjenesten er et viktig hinder for gode pasientforløp og god kvalitet i pasientbehandlingen. Vi stiller oss derfor positive til den økende bruken av forpliktende samhandlingsavtaler både på overordnet og lokalt nivå. Det vil fremover være viktig å videreutvikle fastlegens rolle i den avtalebaserte samhandlingen. Betydningen av lege-til-lege kontakter må ikke neglisjeres, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

Hun peker også på at der hvor samhandling allerede er godt etablert, vil endringer i opptaksområde, nye funksjonsfordelinger og kommunale omorganiseringer som følge av omstillingen i Helse Sør-Øst, innebære betydelige utfordringer.

Strukturelle hindringer og samhandlingsreformen
I deler av finansieringssystemet til helsevesenet finnes det i dag flere eksempler på strukturelle hindringer for god samhandling. Legeforeningen ser behov for å fjerne disse og viser til sin statusrapport om prioritering i helsetjenesten og Helsedirektoratets rapport om innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten.

- I den sammenheng har Legeforeningen forventninger til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og den samhandlingsreform som er varslet neste vår. Legeforeningen vil bidra i arbeidet med god samhandling og har samhandling som tema i flere interne prosjekter fremover, sier Janbu.

Elektronisk samhandling
Sentralt i arbeidet for bedre samhandling står etablering av IKT-løsninger som tillater effektiv og trygg elektronisk informasjonsutveksling. Elektronisk samhandling fremstår i dag som et underprioritert satsingsområde, med manglende nasjonal koordinering, standardisering og finansiering. Nasjonalt helsenett og trafikken på dette må bygges ut, noe som haster, mener Legeforeningen.

Pasientansvarlig lege og praksiskonsulentordningen
- Det må gjøres ytterligere arbeid for å få rett ansvarsplassering i kjeden. Ordningen med pasientansvarlig lege er til nå bare i liten grad implementert i helsetjenesten, og dette arbeidet må intensiveres. Den pasientansvarlige legen skal ha en samordningsfunksjon for behandling av pasienten og være det faste medisinskfaglige kontaktpunktet for pasienten under sykehusoppholdet, avslutter legepresident Torunn Janbu.

Legeforeningen savner i høringsdokumentene en grundigere omtale av praksiskonsulentordningen (PKO). PKO har gjennom snart femten år vist seg som en robust modell for å bedre kvaliteten på samarbeid over linjegrenser med bedre helhet og kvalitet i pasientforløpet som resultat. Suksesskriteriene er utvikling av langsiktige relasjoner mellom samarbeidspartene, identifisering og fjerning av flaskehalser som hindrer gode pasientforløp og forbedring av medisinsk praksis og prosedyrer som tilpasses pasientenes behov og lokale forhold. Legeforeningen mener at praksiskonsulentordningen må videreutvikles og implementeres nasjonalt.

Les mer

 

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene