Ser på taushetsplikt ved bruk av journal

Tilgang til nødvendige opplysninger, taushetsplikt og personvern ved journalbruk er tema i Legeforeningens nye policydokument.

Bør alle sykehusleger på avdelingen ha adgang til pasientenes elektroniske pasientjournaler? Og hva med fastlegen når han er på ferie og kolleger ikke kan se i journalene?

Elektronisk pasientjournal (EPJ) blir stadig mer vanlig og avløser papirjournal. Man kan da lagre informasjonen sikrere og få bedre muligheter til å søke enn i papirjournal. Samtidig kan slike systemer også representere en trussel mot at taushetsplikten ivaretas, om ikke man sørger for at det legges inn begrensninger for personell som ikke har tjenestelig behov for opplysningene.

I dag innebærer regelverket at tilgang til pasientjournalen skal hvile på en konkret beslutning om tilgang. Den skal gis når det aktuelle helsepersonell trenger tilgangen som ledd i pasientbehandlingen. Legeforeningen viser til at dette stiller store krav til å utvikle tilstrekkelig effektive systemer, som uten tidstap sørger for at tilgangen til pasientjournalen følger beslutningene i behandlingen, f.eks når man overfører pasienten fra en sykehusavdeling til en annen eller når man konsulterer en annen lege i samme virksomhet over telefonen.

Dagens regelverk innebærer at det ikke kan gis direkte elektronisk tilgang til pasientjournaler mellom virksomheter. Pasientjournaler kan derimot overføres elektronisk når dette er nødvendig i pasientbehandlingen. Etter Legeforeningens syn bør man være varsomme med å åpne tilgangen mellom helseforetak  av hensyn til pasientens personvern. Eventuelle lovendringer må utredes nøye.
Når det gjelder privatpraktiserende leger i gruppepraksis,særlig fastleger, er det imidlertid gode grunner til at regelverket bør åpne for tilgang mellom fastlegene. Det er problematisk at regelverket synes å være til hinder for at enkeltmannsforetak av leger i gruppepraksis kan se i hverandres journaler.

Legeforeningen antar at de fleste pasienter aksepterer og ofte forventer at fastlegens kollegaer og de andre ansatte i gruppepraksisen ved begrunnet behov kan se i pasientens EPJ. Det bør legges til rette forat pasienten skal kunne gi  forhåndssamtykke til et felles EPJ-system ved første konsultasjon.

Foreningen er også opptatt av at det i dag ikke er gode systemer for å kontrollere logg over hvem som har vært inne i journalen, og mener dette bør utvikles.

Policynotat om bruk av pasientjournal.

Cecilie Bakken
Avdeling for informasjon og helsepolitikk