Trenger bedre tolketjenester

Tolketjenesten må styrkes, slik at helsetjenesten kan yte likeverdige helsetjenester til alle befolkningsgrupper, mener Legeforeningen.

Legeforeningen har nylig vedtatt et policynotat om tolketjenester i helsevesenet. Der går det klart frem at dagens tolketjenester trenger en ansiktsløftning.
- Det er et stort behov for flere tolker, i tillegg til en kompetanseheving og forbedring av tolkeutdannelsen, mener Legeforeningen.
 
Naturlig del av helsetjenesten
Foreningen presiserer at tolkebruk må integreres som en naturlig del av helsetjenesten. Det er en lovfestet pasientrett å få forståelig informasjon om egen helsetilstand og om helsehjelpen som ytes. Hvis lege og pasient ikke snakker samme språk, er det ofte behov for tolk. En kvalifisert, profesjonell tolk er spesielt nødvendig hvis samtalen skal omhandle mer kompliserte forhold.
 
Viktig med profesjonell tolk
- Selv om familien kjenner pasienten og kan oversette, er en profesjonell tolk å foretrekke i de aller fleste tilfeller. "Familietolken" faller ofte ut av tolkerollen og kan "ta over" kommunikasjonen for pasienten. Dessuten er det ofte barn som tolker for familien, og de bør ikke involveres i foreldrenes eller andre familiemedlemmers sykdommer. En skal ikke risikere at barna må formidle alvorlige beskjeder om helsespørsmål, mener Legeforeningen.
 
Foreningen vil at tolkeutdanningen skal bedres, slik at tolker har tilstrekkelig kunnskap om det medisinske fagområdet. God kommunikasjon er nødvendig for å sikre kvaliteten i behandlingen.
 
Samtidig trenger vi en finansiering av tolkede konsultasjoner i sykehus og poliklinikker som er uavhengig av driftsbudsjett og som tar hensyn til konsultasjonens lengde, skriver foreningen i notatet.
 
Dårlig tilgjengelighet
Legeforeningen påpeker at tilgjengeligheten på kvalifiserte tolker lenge har vært dårlig mange steder i landet. Selv om det er bedre tilgjengelighet for planlagte konsultasjoner, varierer dette med hvilket språk det skal tolkes på. At reisetid ikke dekkes som betalt arbeid for tolkene, er heller ikke med på å bedre tilgangen på kvalifiserte tolker, mener foreningen.

Anne Winsnes Rødland
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene