Vil forhandle med Spekter med mål om enighet

Legeforeningen leverte første krav i forhandlingene om A2-delen til Spekter forrige uke i henhold til en grundig forprosess internt og i forhold til Spekter.

Kravet inneholder flere elementer, men uten tallfestet lønnskrav for leger i spesialisering og krav på arbeidstid. Nytt krav med disse elementer vil bli levert. Vi har foreløpig ikke mottatt tilbud fra Spekter, men et to siders notat. 
 
I Legeforeningens første krav er det tatt inn flere forhold som skal bygge oppunder faglig forsvarlighet og behovet for faglig oppdatering og veiledning i sykehus. Det er blant annet krevd at helseforetaket skal tilrettelegge for at den enkelte lege skal gis tid til ukentlig faglig fordypning.
 
Diskuterer kostnadene ved kravet
Legeforeningen hadde første møte med Spekter onsdag for å drøfte kostnadene ved kravet som er levert. Det ble da avdekket stor avstand mellom partene i forståelsen av de økonomiske virkningene. Legeforeningen ble gjort kjent med at Spekter allerede før møtet hadde konkludert med at kravet var svært dyrt, noe som var kommunisert til media og til sykehusledelsen.
 
Legeforeningen er uenig i Spekters beregninger. Dette gjelder blant annet Spekters beregning av kostnad knyttet til fordypningstid til 8 %.
 
- Det er et mål for oss å oppnå enighet om kostnadene av dette kravet. Dersom dette ikke er mulig vil det få betydning for hvordan vi innretter oss videre i forhandlingene, sier president Torunn Janbu 
 
- Det er også et mål for oss at vi kan forhandle med vår motpart og at vi sammen ivaretar de muligheter forhandlinger gir, i stedet for posisjonering i media og gjennom andre kanaler, sier Janbu
 
Janbu viser til at begge parter og sykehusene - er tjent med at vi makter å gjennomføre gode forhandlinger med mål om å oppnå enighet. Forhandlinger forutsetter bevegelse fra begge parter. Første krav og tilbud er en oppstart men sjeldent resultatet. Vi ser nå fram til å motta et tilbud fra Spekter, påpeker Torunn Janbu.  
 
Styrking av forskning
Kravet som er levert fra Legeforeningens inneholder også en styrking av forskning og utdanning, blant annet ved innføring av et professortillegg, utvidelse av området for doktorgrads tillegg til også å omfatte de med doktorgrad som ikke driver aktiv forskning, og ved krav til at det settes av tid til veiledning og fordypning i legenes tjenesteplaner.
 
Som ledd i Legeforeningens samarbeid med Forsvaret, fremmes krav om rett til permisjon for å arbeide i Forsvarets internasjonale operasjoner. Standardkrav til vaktrom og turnuslegebolig er også inntatt. Det fremmes videre krav knyttet til seniorpolitikk. Videre kreves presisering av en rekke tekstlige elementer. Denne fremstillingen er ikke uttømmende.
 
 

Jon Ole Whist
Forhandlings- og helserettavdelingen

Mer om emnene