Vil sikre pasientene

Legeforeningen har vedtatt en ny handlingsplan for pasientsikkerhet.

  • Pasientsikkerhetsutvalget har utarbeidet et program for Legeforeningens arbeid med pasientsikkerhet. Handlingsplanen ble nylig vedtatt av Legeforeningen.

Den overordnede strategien er å arbeide for at enhetene som behandler pasienter, skal se på uønskede hendelser som kilde til forbedring. Samtidig påpeker Legeforeningen at arbeidet med pasientsikkerhet både skal rettes mot nasjonal samhandling og mot foreningens egen medlemsmasse.

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til en helsepolitisk prioritering av pasientsikkerhet. - Pasientenes sikkerhet påvirkes av hvordan helsetjenestene organiseres og finansieres. Derfor må ledere på alle nivåer - både politisk, i helseforetakene og i kommunene - etterspørre rapporter om forekomsten av uønskede hendelser og pasientskader. De må også kartlegge hvordan hendelsene følges opp, mener Legeforeningen, som understreker at det er et lederansvar å tilrettelegge for analyse og læring av uønskede hendelser.

I handlingsplanen etterlyses et sterkere regelverk for pasientsikkerhet.
- Lovverket må gi en god ramme rundt arbeidet med å sikre god kvalitet og sikkerhet for pasientenes, både i sykehus og i primærhelsetjenesten, poengterer Legeforeningen. Samtidig mener foreningen at det er behov for å utrede om dagens lovverk ivaretar dette i tilstrekkelig grad.

God sikkerhetskultur innebærer åpenhet om uønskede hendelser og gjør det mulig å lære av dem. Det er færre uønskede hendelser der sikkerhetskulturen er god, og der sterke og svake sider ved organisering og daglig drift blir avdekket. Legeforeningen mener måling av sikkerhetskulturen bør være rutine.

Et annet tiltak går på samhandling i helsetjenesten. Ved skifte av behandler eller behandlingsnivå, kan det lett oppstå svikt. Derfor mener foreningen at kvaliteten på henvisninger og epikriser må sikres gjennom standardisering av samarbeidsrutiner. På den måten blir pasientoppfølgingen preget av kontinuitet og kommunikasjon.

Til slutt understreker Legeforeningen nødvendigheten av en systematisk og kontinuerlig forbedring av pasientsikkerheten. - Det innebærer en endring av komplekse prosesser i helsevesenet. Ledere og helsepersonell må ha kunnskap om hvordan forbedring av pasientsikkerhet kan planlegges, gjennomføres og etterprøves. Det må skje ved bruk av anerkjente metoder, presiserer foreningen.

Les mer:

Anne Winsnes Rødland
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene