Voldtektsofre må få tilbud om sporsikring

- Voldtektsofre må slippe unødige bekymringer om sporsikring ved overgrep. Terskelen for å oppsøke helsepersonell må gjøres så lav som mulig, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Voldtektsutvalget kom nylig med sin innstilling til justisministeren, og er opptatt av tiltak for å sørge for at terskelen for å anmelde voldtekt er lav. Ofre for overgrep må være sikret tilbud om forsvarlig og effektiv sporsikring uten unødig tidsspille, mener Legeforeningen. Systemet må legge til rette for at sporsikring kan gjennomføres uten at politiet nødvendigvis må være koblet inn.
- Hvilke instanser som skal ha ansvar for dette, må avklares, sier Janbu.

Det er videre behov for at kompetansen til angjeldende personell styrkes og at finansieringen av sporsikringen klargjøres. I dag er det ikke tilstrekkelig avklart hvem som har ansvar for at det blir foretatt sporsikring.

- Legeforeningen er kjent med saker hvor legevaktlegen mener hun selv ikke har kompetanse og henviser videre til annenlinje, som ikke anser dette som sin oppgave. Videre er det uklarhet knyttet til finansieringen av dette der hvor sporsikring ikke er rekvirert av politiet. Legeforeningen har bedt Helse og omsorgsdepartementet om avklaringer. Departementet har svart, men uten at svaret kan sies å innebære den nødvendige klargjøring, uttaler presidenten.

Det må, etter Legeforeningens mening, avklares om ansvaret skal ligge i første- eller annenlinje slik at man unngår ansvarsfraskrivelser og unødvendige forsinkelser i denne viktige oppgaven.

En faglig god behandling av voldtektsofre krever særskilt opplæring av helsepersonell og en beredskapsordning.

Legeforeningen kan se for seg beredskapsordninger i tilknytning til voldtektsmottakene og større interkommunale legevakter, der særlig trente leger på kort varsel kan bistå med nødvendig kompetanse til sporsikring. Slik det i dag fungerer, er det i stor grad forutsatt at dette håndteres av fastlege og legevakt, uten at det er lagt til rette for det, verken med hensyn på opplæring og kompetanseutvikling, eller finansielt. Finansiering av sporsikring er i dag avhengig av at politiet har vært koblet inn og dermed rekvirert dette.
- Ofrene må også gis rett til undersøkelse og sporsikring, også ved annet mottak enn det offerets kommune har avtale med, mener Janbu.

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene