2009

search

Periode

  • År: Måned:

147 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Høring om Samhandlingsreformen i Stortinget i januar 2010

Helse- og omsorgskomiteen starter høringen om Samhandlingsreformen, St.meld. nr. 47 (2008-2009) i januar. Høringene finner sted dagene 11., 15. og 25. januar.
Legeforeningen har meldt seg til høringen .

Høy yrkesdeltakelse blant eldre leger

Ni av ti leger i alderen 62 – 66 år er yrkesaktive. Det viser tall fra NAV og Statistisk sentralbyrå.

Julebrev fra president Torunn Janbu

Kjære kollega!
Jeg er imponert over all innsatsvilje, engasjement og kunnskap hos våre tillitsvalgte og medlemmer til beste for pasientene og hele helsetjenesten. Helsetjenesten angår alle. Det opplever vi gjennom den oppmerksomhet den får i media, i politiske debatter og blant folk flest. Legers innsats vil derfor alltid bli vurdert. Vi kan være stolte av den innsatsen vi gjør for at alle som trenger det skal få god medisinsk hjelp.

Fra presidenten: Internasjonalt samarbeid om felles verdier

Leger har gjennom Verdens legeforening (WMA) utviklet felles verdigrunnlag knyttet til etikk, forskning og menneskerettigheter, skriver Torunn Janbu i siste nummer av Tidsskriftet

Resept for en frisk planet

Legeforeningen har en viktig rolle som kunnskapsforvalter og samfunnsaktør i spørsmålet om klimarelaterte helsekonsekvenser.

Fra presidenten: En varslet pandemi

Evaluering av pandemiarbeidet er av stor betydning for hvordan vi kan takle både varslede pandemier og akutte helseutfordringer i fremtiden, skriver Torunn Janbu

Overrakte klimaopprop til Erik Solheim

Over 1 400 har skrevet under på medisinstudentenes opprop om klimaendringenes konsekvenser for helse. I dag ble underskriftene overrakt utenfor Stortinget.

Forebygger HIV i Sierra Leone

Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) samlet i år inn over 1,2 millioner kroner, blant annet til forebygging av HIV-overføring fra mor til barn i Sierra Leone.

Fagets fanebærer

Som kontakt- og samarbeidsforum for faglige spørsmål på tvers av spesialitetene, skal de fagmedisinske foreningene styrke fagets plass og betydning.

Viktig regulering for personell i internasjonal tjeneste

Legeforeningen støtter forslag til forskriftsregulering av erstatningsansvar for militærpersonell som har tjenestegjort i utlandet.

Sykehusansatte må involveres ved omstillinger

- På sentrale punkter er det samsvar mellom Riksrevisjonens undersøkelser om statlig styring og sykehusøkonomi og Legeforeningens arbeid de siste årene, sier president Torunn Janbu.

Fra presidenten: Statsbudsjettet 2010

Statsbudsjettet er mer enn en tildeling av budsjettmidler. Legeforeningen etterlyser tydeligere vektlegging av kvalitet i tjenestetilbudet, skriver Torunn Janbu

Norske fastleger trives best i jobben

Det viser en internasjonal studie gjort blant fastleger i elleve land.

Høring om statsbudsjettet i Stortinget

Legeforeningen deltok i dag på høring om statsbudsjettet og la vekt på situasjonen i sykehus og samhandlingsreformen.

Medisinstudentene maner til klimakamp

Over 600 har til nå skrevet under på Norsk medisinstudentforenings opprop om klimaendringenes konsekvenser for helse.

Fra presidenten: Ny politisk plattform

Regjeringens nye politiske plattform inneholdt få overraskelser. Samhandlingsreform og arbeidsdeling mellom sykehus er hovedgrepene, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Foreldrene blir viktigere for å redde små barns liv

- Nyfødtdødeligheten har falt kraftig i Norge. Færre enn fem av 1000 barn dør i dag under fødselen og den første uka etterpå. Familiefokusert nyfødtomsorg blir viktigere, sier Jan Holt, leder i Norsk Perinatalmedisinsk Forening.

Når legen trenger helsehjelp

Etter mottoet «Friske leger gir gode helsetjenester» skal nystiftede European Association for Physician Health hjelpe leger som sliter i jobben.

Skuffende satsing på laboratorietjenester i sykehjem

- Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått for lite midler til Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus sitt arbeid med sykehjemmene, mener NOKLUS.

Styrker samarbeidet om utvikling i sykehus

HSH og Legeforeningen vil arbeide for mer kvalitet, kompetanseutvikling og forskning i sykehus.

147 sider. Side 1 av 8