2010

search

Periode

  • År: Måned:

151 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Legeforeningen fyller 125 i år

- Jubileumsåret skal bli et aktivt år hvor vi skal få frem det flotte og gode legearbeidet som utføres rundt om i landet, sier president Torunn Janbu.

Legenes klimastemme i Cancun

- Det er gledelig at det er fremgang i klimaforhandlingene, og at legenes klimastemme blir hørt nasjonalt og internasjonalt.  

Fra presidenten: Akademikerne – et tydelig alternativ

Akademikerne skal være det naturlige valg for kunnskapsarbeidere og akademikere. Det krever en tydelig politikk og aktiv profilering, skriver Torunn Janbu

Vil registrere angrep på helsepersonell

Legeforeningen vil gjennom norske myndigheter arbeide for at det opprettes et system som systematisk registrerer angrep på leger og annet helsepersonell i krig og konflikt.

Ny styringsmodell for sykehusene?

Det er på tide at vi diskuterer statens rolle i styringen av helseforetakene, skriver president Torunn Janbu på kronikkplass i dagens utgave av Klassekampen.

Tiltak for å redusere sykefravær i helse- og omsorgssektoren

- Mye kan gjøres for å redusere sykefraværet i helse- og omsorgssektoren, sier leder i Yngre legers forening (Ylf) Hege Gjessing ved fremleggelsen av Almlidutvalgets innstilling i dag.

Usikkert om årsaker til fylkesvise sykmeldingslengder

- Det er ikke grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om årsaker til fylkesvise forskjeller i sykmeldingslengde, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

Marie Wedin ny svensk legepresident

Marie Wedin er i dag valgt til ny förbundsordförande i Sveriges läkarforbund.

Bekymret over økt alkoholforbruk

Legeforeningen ber alle landets kommuner skjerpe håndhevelsen av skjenketidsbestemmelsene og aldersgrensen ved kjøp av alkohol.

Gledelig nyhet til NOKLUS og sykehjemmene

Regjeringen har i forbindelse med behandlingen av statbudsjettet for 2011 besluttet å gi NOKLUS 2 millioner kroner ekstra.

Fra presidenten: Fra ord til handling i eldreomsorgen

Politikerne kappes om å styrke eldreomsorgen. Samtidig planlegger hver fjerde norske kommune å redusere prioriteringen av sykehjemsplasser frem mot 2015, skriver Torunn Janbu

Vil ha allmennmedisin som egen spesialitet i EU

Den europeiske legeforening (CPME) går enstemmig inn for at en egen spesialitet i allmennmedisin skal inn i EU-direktivet på lik linje med andre medisinske spesialiteter.

Nye rutiner for innhenting av pasientjournal

Legeforeningen og Statens pensjonskasse har inngått en ny avtale som stiller nye og strenge krav til utlevering av pasientjournal.

Fortsetter samarbeidet med Forsvaret

Legeforeningen og Forsvarets sanitet har ytterligere forsterket samarbeidet om mulighetene for leger til å oppnå tellende tjeneste i Forsvaret.

Forskriftsendring skal sikre likebehandling

- Legeforeningen er fornøyd med at myndighetene nå vil klargjøre hvilken rett personer uten lovlig opphold har til helsetjenester, sier Torunn Janbu.

Åpenhet i samfunnsdebatten

Fagfolk etterlyses ofte i den offentlige debatt om helsetjenester. Ytringsfrihet er en menneskerett og meningsutveksling er en forutsetning for gode politiske beslutninger, skriver Torunn Janbu

Svak vekst i antall legehjemler

Til tross for sterke politiske signaler om styrking av sektoren er det en mangelfull vekst i legehjemler/legestillinger i kommunene. Dette bekymrer Legeforeningen.

Nødvendige tiltak for Oslo universitetssykehus

Skal den omfattende omstillingen ved Oslo universitetssykehus lykkes, må Helse Sør-Øst og staten som eier sørge for gode konsekvensutredninger og tilgjengelige omstillingsmidler - nå.

Papirløse personers rett til helsehjelp

- Myndighetene må sørge for papirløses rett til helsehjelp. Det gir både Verdens legeforening (WMA) og den europeiske legeforeningen (CPME) klart uttrykk for.

12 års samarbeid om menneskerettigheter

Legeforeningen og organisasjonen Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) har siden 1998 stått sammen mot tortur. I år feirer HRFT 20-årsjubileum.

151 sider. Side 1 av 8