- Kvalitet må inn i styring av helsetjenesten

Legeforeningen startet denne uken arbeidet med statusrapport 2011.

Temaet for rapporten er behovet for økt oppmerksomhet på kvalitet i styring av helsetjenesten. Rapporten skal være klar til Legeforeningens landstyremøte i mai neste år.

Mangler viktig informasjon
Legeforeningen har ved flere anledninger satt søkelyset på negative konsekvenser av at sykehusene styres ensidig ut fra aktivitetstall og budsjett- og regnskapsbalanse. Samtidig har foreningen påpekt at Norge fortsatt ikke har et godt nasjonalt system for å beskrive hvilken kvalitet virksomhetene skal levere. I praksis fører det til at både Storting, helsemyndigheter og ledelsen i foretakene mangler nødvendig informasjon for å vurdere om sykehusenes leveranse står i forhold til styringskrav og bevilgninger.

- Kvalitet må mye tydeligere inn som styringsparameter i sykehus. Legeforeningen vil bidra i dette arbeidet, sier president Torunn Janbu.

Referansegruppen med representanter fra sekretariatet. Foto Lise Johannessen.

 

Kvalitet i allmennlegetjenesten
I forbindelse med kommende høring på ny nasjonal helse- og omsorgsplan, helse- og omsorgslov samt folkehelselov, forventer man et forslag om endret styring av fastlegene. Samtidig viser undersøkelser at datagrunnlaget for å vurdere kvaliteten på allmennlegetjenesten i Norge er begrenset. Helsemyndighetene har derfor bedt Kunnskapssenteret igangsette et arbeid for å utrede et overordnet kvalitetssystem.

- Temaet kvalitetsstyring er dermed også høyaktuelt for allmennlegetjenesten. Etablering av et senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling (SAK) vil være viktig i dette arbeidet, understreker presidenten.

På dagsorden
Hovedformålet med Legeforeningens statusrapporter er å ta opp viktige og forsømte områder i helsetjenesten og bringe dem opp på den helsepolitiske dagsorden. Rapportene oppsummerer status på det aktuelle området og presenterer forslag til forbedringer. Legeforeningen har siden 2000 utgitt 12 statusrapporter, som alle kjennetegnes av et perspektiv «innenfra» helsetjenesten.

Referansegruppen for statusrapport 2011 består av Rolv Ole Lindsetmo (Of), Janecke Thesen (Af/Nfa), Hilchen Thode Sommerschild (Ylf), Viggo Lütcherat (Nbf), Thomas R. Thomassen (Naf/Nfa), Kristin Utne (Nmf) og Bente Ruud Karlsen fra Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. Oppstarsmøtet fant sted tirsdag 23. august i Legenes hus i Oslo.

Miriam Kvanvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene