- Mål oss på kvalitet

Legeforeningen er tilfreds med at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i dag lanserte tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.

- Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid må innarbeides og prioriteres i alle nivåer og bli en kjerneaktivitet, sier Legeforeningens president Torunn Janbu. - Å utvikle helsetjenesten til å bli en lærende organisasjon trygger pasientsikkerheten. Videre er kvalitetsarbeid et sentralt verktøy for ledelse og styring i helsetjenesten, utdyper hun. Janbu presiserer at effektiviseringstiltak med kortsiktige målsetninger kan føre til feilprioritering.

Legeforeningen har i lengre tid etterlyst et helhetlig og nasjonalt løft for kvalitetsforbedringsarbeid og måling av kvalitet som styringsgrunnlag i sykehus. - Det er nødvendig med langt tydeligere kvalitetsmål også i eierstyringen enn hva som tidligere har vært tilfellet, sier Janbu.

Sykehusene er i en situasjon hvor det i hovedsak rapporteres på aktivitet og budsjett, noe som fører til at dette også blir hovedfokus for styring og ledelse. - Dette er uheldig, og spesielt når vi ser Riksrevisjonens vurdering av at det er store mangler ved rapporteringsverktøyene og at budsjett- og omstillingsprosessene ikke i tilstrekkelig grad forankres i den kliniske virksomheten, forklarer Janbu. - Det er derfor behov for mer balanserte styringsmål for sykehusene fra staten som eier, noe vi håper helseministeren tar med seg i det videre arbeidet med kvalitet i helsetjenesten.

Legeforeningen ser også positivt på departementets satsing på kvalitetsarbeid i kommunehelsetjenesten. Legeforeningen arbeider med etablering av Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) og samarbeider derfor gjerne med myndighetene om dette.

Les også
Skal løfte kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet)

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene